Afstand overbruggen

Het rapport gaat over knelpunten bij afstandsonderwijs aan thuiszitters. Het gaat daarbij om knelpunten als verschillen in interpretatie van de Leerplichtwet, onduidelijkheden rond de toepassing van de Variawet en bekostigingsvraagstukken. Het rapport inventariseert de knelpunten en geeft een handreiking voor verduidelijking van de wetten en regelgeving of een eventuele nieuwe wetgeving.