Het burgerperspectief op de herijking van het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzoek gedaan naar het burgerperspectief op de herijking van het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid.

Het publieke en politieke klimaat wat betreft handhaving van sociale zekerheid is aan het veranderen. Om tegemoet te komen aan het huidige coalitieakkoord, waarin staat dat de regering wil werken aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is, dient er meer evenwicht te komen in het handhavingsbeleid. Momenteel werkt SZW aan een herijking hiervan. De voorstellen hiervoor worden ontwikkeld in samenspraak met betrokkenen in de uitvoering, ervaringsdeskundigen en burgers.

Aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte aan het perspectief vanuit burgers: hoe denken zij over handhaving en sanctionering? Welke houding hebben ze ten aanzien van de rechtvaardiging van sancties en in welke context?

De onderzoeksresultaten en inzichten zijn meegenomen in traject van de herijking.