Samenvatting Staatssteuntoets HRN-concessie 2025 – 2033

Het kabinet heeft als beleidsvoornemen om de concessie voor het hoofdrailnet (HRN) voor de periode 2025 – 2033 onderhands te gunnen aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Impuls Economen, in samenwerking met Ploum Advocaten en Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten, getoetst of de ontwerpconcessie met de daarin opgenomen business case van NS voldoet aan de staatssteunregels in de PSO-verordening en het VWEU. Andere juridische vragen komen niet aan de orde.

Samenvatting Staatssteuntoets HRN-concessie 2025 – 2033