Commissies en adviesraden

Bij het ministerie van Algemene Zaken zijn een aantal commissies en raden ondergebracht.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De WRR geeft de regering en het parlement op wetenschap gebaseerd en onafhankelijk advies. Deze adviezen gaan over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden, bij de ontwikkeling van nieuw beleid of voor onderbouwing van de besluitvorming.

De WRR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 leden. Zij worden door het kabinet benoemd voor een periode van 5 jaar. De raadsleden van de WRR zijn als hoogleraar aan één van de Nederlandse universiteiten verbonden. Zij functioneren onafhankelijk.

De raad agendeert zelf onderwerpen of neemt onderwerpen op naar aanleiding van een adviesaanvraag van het kabinet. Om te komen tot een goed werkprogramma spreekt de WRR regelmatig met bewindslieden, beleidsmakers, fractievoorzitters, wetenschappers, bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Uiteindelijk beslist de raad welke onderwerpen het op het werkprogramma zet. 

Voorlichtingsraad (VoRa)

De Voorlichtingsraad is ingesteld op 17 oktober 1947. Voorzitter van de raad is de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. In de raad hebben alle directeuren communicatie van de ministeries zitting. De VoRa ontwikkelt initiatieven op het vlak van overheidscommunicatie, is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van interdepartementale communicatie-activiteiten en bundelt de uitvoering via het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). De Rijksvoorlichtingsdienst coördineert het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid.

Adres
Voorlichtingsraad (VoRa)
Postbus 20009
2500 EA Den Haag
tel. 070-3564100
fax. 070-3614553

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (beheer)

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is een onafhankelijk toezichtsorgaan dat in 2002 is opgericht. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op 1 mei 2018 bestaat de CTIVD uit 2 afdelingen: de afdeling toezicht en de afdeling klachtbehandeling.

De afdeling toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid van het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De afdeling klachtbehandeling behandelt klachten over het handelen van de AIVD en de MIVD en meldingen van een vermoeden van een misstand bij de AIVD en de MIVD.

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (beheer)

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is in april 2018 opgericht in het kader van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017), die op 1 mei 2018 in werking is getreden. De drie leden van deze onafhankelijke commissie toetsen de rechtmatigheid van de toestemming die de ministers van Binnenlandse Zaken of Defensie geven voor het inzetten van bepaalde bijzondere bevoegdheden door de AIVD of MIVD.