Commissies en adviesraden

Bij het ministerie van Algemene Zaken zijn een aantal commissies en raden ondergebracht.

WRR

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) adviseert de regering over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Bij die adviezen staat de wetenschappelijke benadering voorop. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden, bij de ontwikkeling van nieuw beleid of voor onderbouwing van de besluitvorming.

De raad wil verder het wetenschappelijke debat over inhoud en methodes stimuleren. De WRR stelt vanzelfsprekendheden ter discussie en analyseert mogelijke beleidsalternatieven op hun toekomstige maatschappelijke uitwerking.

Voorlichtingsraad (VoRa)

De Voorlichtingsraad is ingesteld op 17 oktober 1947. Voorzitter van de raad is de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. In de raad hebben alle directeuren communicatie van de ministeries zitting. De VoRa ontwikkelt initiatieven op het vlak van overheidscommunicatie, is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van interdepartementale communicatie-activiteiten en bundelt de uitvoering via het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). De Rijksvoorlichtingsdienst coördineert het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid.

Adres
Voorlichtingsraad (VoRa)
Postbus 20009
2500 EA Den Haag
tel. 070-3564100
fax. 070-3614553

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (beheer)

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is een onafhankelijk toezichtsorgaan dat in 2002 is opgericht. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op 1 mei 2018 bestaat de CTIVD uit 2 afdelingen: de afdeling toezicht en de afdeling klachtbehandeling.

De afdeling toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid van het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De afdeling klachtbehandeling behandelt klachten over het handelen van de AIVD en de MIVD en meldingen van een vermoeden van een misstand bij de AIVD en de MIVD.

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (beheer)

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is in april 2018 opgericht in het kader van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017), die op 1 mei 2018 in werking is getreden. De drie leden van deze onafhankelijke commissie toetsen de rechtmatigheid van de toestemming die de ministers van Binnenlandse Zaken of Defensie geven voor het inzetten van bepaalde bijzondere bevoegdheden door de AIVD of MIVD.