Internetconsultatie wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen

Sancties werken het best als iedereen zich eraan houdt. Daarom wil Nederland zorgen voor betere naleving en handhaving van internationale sancties. Sancties worden steeds vaker opgelegd. Daarom is het belangrijk dat de Nederlandse wetgeving wordt gemoderniseerd. Van 7 juni tot en met 9 augustus 2024 is er een internetconsultatie voor het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen, ter vervanging van de huidige Sanctiewet 1977.

Belang van internationale sanctiemaatregelen

Sancties zijn een middel om druk uit te oefenen tegen ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld tegen een land dat zich niet houdt aan internationale afspraken. Denk aan agressie tegen andere landen, het schenden van mensenrechten of het verspreiden van kernwapens. Sancties raken een land, persoon of organisatie op een plek waar dat het hardst aankomt: in de portemonnee. Lees meer over het nut en doel van sancties.

Sancties helpen de internationale vrede en veiligheid te beschermen, en bijvoorbeeld terrorisme te bestrijden. Juist daarom is iedereen verplicht zich aan sancties te houden. Met een goede naleving van de sancties hebben maatregelen het meeste effect. Als je je als bedrijf of als Nederlander aan de sancties houdt, help je dus ook Nederland te beschermen.

Modernisering

De Sanctiewet 1977 is de schakel tussen internationale sanctiemaatregelen en nationale uitvoering. De wet geeft de overheid, bedrijven en Nederlanders instrumenten om sancties goed na te leven. De wet is in het afgelopen decennium slechts beperkt gewijzigd. Dat terwijl de omvang en complexiteit van internationale sanctiemaatregelen sterk is toegenomen, en zich zal blijven ontwikkelen. Daarom moderniseert het kabinet het sanctiestelsel en stelt het een nieuwe Wet internationale sanctiemaatregelen voor.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen bestaat uit verschillende onderdelen. Waaronder:

  • Meer mogelijkheden voor bestuursrechtelijke handhaving in aanvulling op het strafrecht en verbeterde grondslagen voor informatie-uitwisseling;
  • Een centraal meldpunt voor sanctiemeldingen;
  • De mogelijkheid om in bepaalde openbare registers aantekeningen te plaatsen bij een relatie met gesanctioneerde personen of organisaties;
  • De uitbreiding van het huidige bestuursrechtelijke toezicht naar juridische beroepsgroepen;
  • Een regeling voor het beheer en bewind van bepaalde (langdurig) bevroren tegoeden en economische middelen.

Internetconsultatie

Het kabinet hecht veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden en andere betrokkenen op dit voorstel. Om deze reden start er op 7 juni een internetconsultatie die loopt tot en met 9 augustus 2024.