Klachtafhandeling bij aanbesteden

In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken het initiatief neemt om in samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot een uniforme klachtenregeling die kan bijdragen aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten. Op verzoek van de minister is een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter ingesteld. Deze schrijfgroep heeft op 1 maart 2013 het definitieve advies Klachtafhandeling bij Aanbesteden vastgesteld.

Klachtafhandeling bij aanbesteden (PDF | 13 pagina's | 125 kB)

Advies klachtafhandeling bij aanbesteden

In het advies is in het eerste deel een vrijwillige standaard opgenomen voor het afhandelen van klachten bij aanbestedingen. In het tweede deel wordt een kader beschreven voor de werkwijzen en het oprichten van een Commissie van Aanbestedingsexperts.

De schrijfgroep heeft bij het opstellen zo goed mogelijk rekening gehouden met de belangen van ondernemers en aanbestedende diensten. Een concept van de Klachtafhandeling bij Aanbesteden is voorgelegd in een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en aanbestedende diensten en enkele onafhankelijke adviseurs. Ook is een concept ter consultatie voorgelegd. Zie het consultatiedocument klachtenregeling aanbesteden.

Naar aanleiding van de consultatie is een aantal verduidelijkingen aangebracht. Zo wordt in het eindadvies ingegaan op de verhouding van de standaard voor klachtenafhandeling met de klachtenregeling die is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en wordt de relatie beschreven met het behandelen van vragen en opmerkingen in het kader van de Nota van Inlichtingen.

Standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen

In deel 1 van het advies Klachtafhandeling bij Aanbesteden is een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen opgenomen. Op basis van vrijwilligheid kan deze standaard worden gebruikt voor het opstellen van een interne regeling die door aanbestedende diensten wordt gehanteerd. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid voor aanbestedende diensten klachten over ondernemers aan de orde stellen.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Deel 2 van het advies Klachtafhandeling bij Aanbesteden zal gebruikt worden bij het vastleggen van de werkwijze en de inrichting van de Commissie van Aanbestedingsexperts in het reglement van die Commissie.

De Commissie kan op verzoek van een ondernemer of aanbestedende dienst bemiddelen of een niet-bindend advies geven over klachten over de toepassing van de Aanbestedingswet. Het gaat hier om een vrijblijvende en laagdrempelige mogelijkheid voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers om klachten over de Aanbestedingswet aan de orde te stellen. Deze wijze van klachtafhandeling zal functioneren naast de reeds bestaande mogelijkheden. Zo zal bij klachten over aanbestedingen een gang naar de rechter onverkort mogelijk zijn.