Woo-verzoek indienen

Iedereen kan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie die staat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet gaan over beleid van de minister van Economische Zaken en Klimaat of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel te voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Woo-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het departement.

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek per mail indienen:
WooContactWJZ@minezk.nl

Per post kunt u uw Woo-verzoek sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

Het ministerie van EZK heeft een contactpersoon Woo. Iedere overheidsorganisatie is verplicht een contactpersoon aan te stellen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Als u wilt weten welke informatie bij het ministerie aanwezig is over een bepaald onderwerp, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo. In sommige gevallen is het mogelijk om de informatie waarnaar u op zoek bent te geven en hoeft u geen Woo-verzoek meer in te dienen.

U kunt de contactpersoon mailen via contactpersoonwooezk@minezk.nl.
Ook kunt u bellen naar 1400 om uw vraag over beschikbare informatie te stellen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het ministerie streeft ernaar 5 dagen na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de website te plaatsen.