Kabinet stemt in met versterking toekomst goed ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur beschermt de belangen van aandeelhouders, werknemers en de samenleving. Gedragsregels hiervoor staan in de Corporate Governance Code. Alle beursgenoteerde bedrijven en institutionele beleggers met hoofdkantoor in Nederland moeten in hun bestuursverslag verantwoorden hoe zij de code naleven. De ministerraad heeft op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met de versterking van de toekomst van dit corporate governance stelsel.

In 2023 is een verkenning uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van het Nederlandse corporate governance-stelsel voor de komende tien jaar. Deze verkenning benadrukte de waarde van de Code en het bestaande stelsel, maar toonde ook enkele aandachtspunten aan, waaronder de juridificering van de Code en de toenemende overlap tussen wet- en regelgeving.

Om te zorgen dat de Code en de Monitoring Commissie Corporate Governance de komende jaren meerwaarde blijven houden, is een aantal voorwaarden geïdentificeerd. De Code moet onderscheidend en van meerwaarde zijn ten opzichte van wet- en regelgeving. De Code moet kunnen rekenen op draagvlak van beursvennootschappen, aandeelhouders en werknemers, overheid en samenleving. Tegelijkertijd moet de Code voldoende ambitieniveau hebben. Hiervoor is een effectieve, onafhankelijke en verbindende rol van de Commissie noodzakelijk.

Om aan deze voorwaarden te voldoen zet het kabinet een aantal stappen. Het Instellingsbesluit van de Commissie zal worden aangepast om de taken van de Commissie te verduidelijken, de onafhankelijkheid te benadrukken en om overlap met wetgeving en de Code te voorkomen. Daarnaast zal een stevig secretariaat worden opgezet ter ondersteuning van de Commissie, fungerend als brug tussen de betrokken partijen.

De openbare werving- en selectieprocedure van de voorzitter voor de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance is in gang gezet. De voorzitter moet het boegbeeld van de Commissie worden, relevante ervaring en kennis hebben en draagt bij uitstek zorg voor draagvlak voor de Code en gezag van de Commissie als geheel. Het kabinet zal de nieuwe commissie benoemen zodra deze door de beoogde voorzitter is samengesteld met de overige leden.