Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Financiën

Iedereen mag bij het ministerie van Financiën een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

De contactpersoon Woo helpt u met informatie vinden

De contactpersoon Wet open overheid (Woo) helpt u om de informatie te vinden die u zoekt. Soms krijgt u de informatie meteen. En soms wordt u doorverwezen naar iemand anders. Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Ook daar kan de contactpersoon u mee helpen.

Contactpersoon Woo

E-mailadres: openoverheid@minfin.nl
Telefoonnummer: +31 65 01 80 299

Eisen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen. 
Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Woo-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het departement.

Centrale behandeling Woo-verzoeken bij Financiën

Het Woo-team behandelt de Woo-verzoeken bij het ministerie van Financiën. Een Woo-medewerker houdt u op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw Woo-verzoek.

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek per email indienen:

woo@minfin.nl

Per post kunt u uw verzoek sturen naar:

Ministerie van Financiën
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het ministerie streeft ernaar 1 dag na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de homepage van het ministerie onder het kopje Documenten te plaatsen.