Kabinet zet in op verbetering aanvullende schaderoutes toeslagenouders

Het kabinet blijft inzetten op maatregelen om de afhandeling van aanvullende schade van gedupeerde toeslagenouders te verbeteren en te versnellen. Met de versterking van de bestaande schaderoutes en aanvullende maatregelen wordt een schadestelsel ingericht dat beter aansluit op de behoeften van ouders en sneller duidelijkheid geeft over de afhandeling van schade. Dat staat in een brief over de afhandeling van aanvullende schade die staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane)  aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verbetering bestaande routes

Een deel van de gedupeerde ouders heeft na de Catshuisregeling en de Integrale Beoordeling (IB) nog aanvullende schade. Voor het vergoeden van die schade kunnen ze kiezen uit verschillende routes. Bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) kunnen ouders terecht die behoefte hebben aan een precieze schadeberekening. De afgelopen maanden zijn bij CWS belangrijke veranderingen doorgevoerd. Met de nieuwe werkwijze en meer capaciteit gaat CWS zorgen voor een ruimhartige toekenning, een betere bejegening van ouders en een hogere productiesnelheid. Daarnaast kan een deel van de ouders gebruikmaken van de regieroute-VSO waarbij een precieze schadeberekening wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst (VSO). Het kabinet gaat ook deze route opschalen door de capaciteit in eerste instantie te verdubbelen.

Nieuwe routes

Naast verbetering van de bestaande routes werkt het kabinet nog aan een volledig digitale schaderoute met vaste bedragen. Met ondersteunende stukken kunnen ouders dan zelf voor een aantal schadeposten aangeven welke op hun situatie van toepassing is. Ook deze route kan worden afgesloten met een VSO. Voor de zomer wordt deze route verder uitgewerkt. Om ouders beter te helpen bij de keuze tussen de verschillende routes komt er binnen een paar maanden een centraal aanmeldportaal met onder andere een rekenhulp en een routewijzer.

Schaderoute Stichting (Gelijk)waardig Herstel

Vanuit de ambitie om ouders meer regie te geven over het eigen herstel en de afhandeling van schade te versnellen, is afgelopen september via de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) een grootschalige pilot gestart om te komen tot 300 VSO’s tussen gedupeerde ouders en de Staat. In deze alternatieve route wordt op basis van het verhaal van de ouder een schadestaat opgesteld aan de hand van forfaitaire bedragen. Inmiddels is de pilot afgerond en geëvalueerd. Het kabinet waardeert de aanpak van SGH en de hoge tevredenheid van ouders. Uit de evaluatie blijkt echter wel dat een aantal aanpassingen noodzakelijk is voordat een besluit kan worden genomen over eventuele opschaling.

Waarborgen

Voor het kabinet is van belang dat de individuele uitkomsten van de route uitlegbaar en navolgbaar zijn. Daarvoor zijn extra waarborgen nodig. Zo bleek uit de evaluatie dat ook schade wordt vergoed die is ontstaan vóór de toeslagenaffaire. Ook lijkt er sprake van stapeling van gelijksoortige schadeposten en sluiten onderliggende stukken niet altijd goed aan bij de toekenning van schadeposten. Daarnaast zijn er waarborgen nodig als het gaat om de opschaling van de SGH-route.

Het kabinet wil zo snel mogelijk afspraken maken met SGH over de noodzakelijke aanpassingen zodat de tijd tussen het einde van de pilot en een besluit over het vervolg van de schaderoute zo kort mogelijk blijft. In afwachting van het besluit over het vervolg van deze schaderoute worden conform de afgesloten overeenkomst voor de pilot op dit moment geen nieuwe VSO’s gesloten. Om rekening te houden met ouders die al ver in het traject gevorderd zijn, worden nog wel de zaken afgehandeld van ouders die voor de afronding van de pilot al een zogeheten terugkoppelgesprek over de schadeberekening hebben gehad.

Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel ouders eventueel gebruik willen maken van de alternatieve route. In het geval dat alle ouders zich melden voor deze route kan het benodigd budget oplopen tot 3,1 miljard euro extra. Dat is bovenop de 1,6 miljard euro die nu al is gereserveerd voor de afhandeling van aanvullende schade.