Woo-verzoek indienen bij het ministerie van IenW

Met een Woo-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. 

Contact over informatieverzoek Wet open overheid (Woo)

Bent u op zoek naar overheidsinformatie? Neem dan contact op met de contactpersoon Woo (contactpersoonwoo@minienw.nl). De contactpersoon kan u de informatie soms direct geven of doorverwijzen als dat nodig is. Ook kunt u bellen naar 1400 om uw vraag over beschikbare informatie te stellen.

Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Of leidt de beantwoording van uw vraag tot een verzoek om een groot aantal documenten? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Als u dat wilt, kan de contactpersoon u daarmee helpen. 

Eisen Woo-verzoek

Iedereen mag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment waarop u uw verzoek nader heeft toegelicht.

Indienen Woo-verzoek

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar:

Per e-mail

Woo-verzoeken-artikel4.1@minienw.nl

Per post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. Woo-unit/Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt de Woo-besluiten voor het ministerie van I en W op deze website zodra ze zijn gepubliceerd.