Volmachten en mandaten

In de Volmachtregeling VWS is geregeld welke functionarissen namens de minister van VWS privaatrechtelijke handelingen mogen verrichten, zoals het sluiten van een overeenkomst of het aangaan van een verplichting.

De Volmachtregeling VWS vindt u op www.wetten.nl.

In het Volmachtregister VWS is opgenomen welke personen tot welke bedragen een volmacht hebben. Alleen personen die zijn opgenomen in het Volmachtregister VWS mogen privaatrechtelijke rechtshandelingen namens het ministerie verrichten. Het bedrag waarvoor zij mogen tekenen is opgenomen in het register.

In de Mandaatregeling VWS is geregeld welke functionarissen namens de minister van VWS een besluit mogen nemen; ofwel stukken (brieven) mogen ondertekenen. Voor personele aangelegenheden geldt een eigen mandaatregeling. In de Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007 is geregeld wie welke beslissingen op personeelsgebied mag nemen.