Aanpak piekbelasting van start

De landelijke aanpak piekbelasting start vandaag. Agrarische ondernemers kunnen vanaf nu via een tool en de website www.aanpakpiekbelasting.nl nagaan of ze onder de doelgroep van deze aanpak vallen, op welke manier ze aan de slag kunnen met (verdere) verduurzaming van hun bedrijf en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige beëindiging. Dat schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer.

De aanpak piekbelasting is volledig vrijwillig. Ondernemers kunnen als ze dat willen binnen de aanpak zelf met een voorstel komen - in de vorm van een ondernemingsplan. In dat plan staat hoe zij de toekomst van hun bedrijf verder willen vormgeven op zo’n manier dat de stikstofuitstoot fors minder wordt. Er is veel ruimte voor maatwerk. Om tot dit plan te komen, mag een ondernemer gebruik maken van persoonlijke ondersteuning. Daarnaast zijn en komen er verschillende regelingen om de (verdere) verduurzaming mogelijk te maken. Ondernemers die willen stoppen, kunnen gebruik maken van een eenmalige, financieel zeer aantrekkelijke beëindigingsregeling.

Nadenken over het veranderen, verplaatsen of beëindigen van het bedrijf is ingrijpend. Daarom zetten het kabinet, provincies, gemeenten en andere betrokken organisaties zich gezamenlijk in om ondernemers die deze mogelijkheden overwegen, goed en zorgvuldig te ondersteunen.

Minister Van der Wal: “Vanaf vandaag krijgen ondernemers de gelegenheid om aan de slag te gaan binnen de aanpak piekbelasting. Samen met hun omgeving kunnen ze nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Het maken van keuzes over de toekomst van het bedrijf heeft impact op boeren, hun gezinnen en directe omgeving, dat begrijp ik goed. Daarom gaan we hen zo goed mogelijk ondersteunen. Voor een sterke natuur, gezond bedrijf, duurzame productie en een leefbaar platteland is het voor elke ondernemer belangrijk om na te denken over de toekomst van het bedrijf”.

Website en rekentool online

Op de website www.aanpakpiekbelasting.nl vinden ondernemers informatie over de aanpak en de regelingen die daar onderdeel van uitmaken. Een ondernemer kan deelnemen aan de aanpak wanneer de stikstofdepositie boven de drempelwaarde uitkomt. Dit is het geval wanneer een bedrijf ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt op overbelaste stikstofgevoelige natuur binnen 25 kilometer. Om na te gaan of dit van toepassing is op een bedrijf, kan een ondernemer de tool (genaamd AERIUS-Check) gebruiken. Voor het invullen van de tool zijn bedrijfsgegevens nodig zoals de locatie, het staltype en het aantal dieren. De ingevulde gegevens en uitkomsten worden niet opgeslagen en zijn niet beschikbaar voor de overheid. Voor ondernemers die hulp willen bij het invullen van de tool, vragen hebben over de aanpak óf persoonlijke begeleiding willen, zijn vanaf vandaag de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en BIJ12 telefonisch bereikbaar.

Speciale regelingen voor piekbelastende bedrijven

Ondernemers die onder de aanpak piekbelasting vallen, kunnen vrijwillig door middel van (een combinatie van) extensiveren, innoveren, omschakelen en verplaatsen fors reduceren. Om plannen hiertoe te ondersteunen, werkt het kabinet aan verschillende regelingen. Nog niet alle regelingen van de aanpak zijn rond, daarom beschrijven we op de website zo duidelijk mogelijk hoe de regelingen eruit gaan zien. De komende maanden vullen we deze informatie aan. Ondertussen kunnen ondernemers nadenken over hun mogelijkheden en toekomstperspectief. Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers voldoende tijd krijgen om een weloverwogen afweging en keuze te maken tussen alle opties. Daarom komt er een periode waarin alle regelingen gelijktijdig openstaan.

Naast het toekomstbestendig maken van het bedrijf, kunnen ondernemers er ook voor kiezen om gebruik te maken van aantrekkelijke beëindigingsregelingen. Vandaag worden de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus in de Staatscourant gepubliceerd. De Lbv-plus is een eenmalige, financieel aantrekkelijke regeling die beschikbaar komt voor melkvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders die onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. De Lbv is beschikbaar voor een grotere groep melkvee- varkens- en pluimveehouders, die ook een aanzienlijke mate van stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaakt. De inschrijving voor deze twee beëindigingsregelingen opent op 3 juli. De sluitingsdatum van de Lbv is 1 december 2023; de Lbv-plus sluit op 5 april 2024.

Een vast aanspreekpunt

Het kabinet wil alle ondernemers die onder de aanpak vallen én openstaan voor een gesprek zo goed mogelijk ondersteunen en adviseren. De menselijke maat staat voorop en daar hoort een vast gezicht bij. Ondernemers die gebruik maken van de aanpak, kunnen op verzoek kosteloos een beroep doen op een zogenoemde zaakbegeleider als vast aanspreekpunt. Provincie en Rijk werken nauw samen om deze ondersteuning beschikbaar te stellen. De zaakbegeleiders starten de komende weken gefaseerd per provincie – om ook te leren van de eerste ervaringen

Kenmerken van de aanpak

De aanpak piekbelasting is een aanpak gericht op de circa 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag op Natura-2000 gebieden veroorzaken. Deelname is vrijwillig. Het betreft veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Voor die laatste groep wordt onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewerkt aan de aanpak industriële piekbelasting.

Ondernemers die meedoen aan de aanpak dragen allereerst bij aan het noodzakelijke herstel van de natuur. Hierdoor ontstaat in toenemende mate ruimte om vergunningen te verlenen. De eerst inzetbare ruimte wordt benut om PAS-meldingen te legaliseren. Vervolgens kunnen ook andere belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen weer mogelijk worden gemaakt, zoals groene energietransitie, woningbouw en infrastructuur. Om de verschillende doelen in het landelijk gebied te halen, blijft het noodzakelijk om het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en het Legalisatieprogramma uit te voeren.