Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Bij een ramp kunnen  mensen en bedrijven materiële schade lijden. Het kabinet kan gedupeerden dan helpen met de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Dankzij de Wts kunnen gedupeerden onder voorwaarden, een financiële tegemoetkoming krijgen voor de geleden schade en kosten. Het gaat daarbij alleen om schade die niet verhaalbaar, niet vermijdbaar en niet redelijkerwijs verzekerbaar is.

Mogelijk een financiële tegemoetkoming krijgen

Particulieren, (agrarische) ondernemers, verenigingen, stichtingen, religieuze instellingen en openbare lichamen (zoals gemeenten) hebben mogelijk recht op een financiële tegemoetkoming. Het gaat alleen om een tegemoetkoming. Niet om een vergoeding van alle schade en kosten. Een goede verzekering is dan ook erg belangrijk. Ook door de risico’s van klimaatverandering. De verzekeringsmogelijkheden voor neerslag en overstromingen van secundaire waterkeringen  zoals beken en geulen zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd.

Wts alleen geldig bij een ramp

De wet is alleen geldig in geval van een ramp.  Een ramp is een zwaar ongeval of andere gebeurtenis waarbij:

  • het leven en de gezondheid van veel personen in gevaar zijn;
  • er veel schade is aan het milieu of materiële zaken;
  • verschillende organisaties samenwerken om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Snelle scan door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Is er een ramp geweest? Dan doet de RVO eerst een snelle scan. Hiermee onderzoekt de RVO de oorzaak en de grootte van de schade en kosten. Dit helpt om een besluit te nemen om de Wts toe te passen. De snelle scan geeft alleen een schatting van de kosten voor de Rijksoverheid. Het geeft geen informatie over een mogelijke vergoeding.

Ministeriële regeling door RVO

Besluit het kabinet na de snelle scan de Wts toe te passen? Dan maakt het een ministeriële regeling. Deze regelt welke kosten en schade mogelijk vergoed worden. Ook staat hierin hoe getroffenen hun schade kunnen melden en tegemoetkoming aan kunnen vragen. Er staat ook binnen hoeveel tijd zij een antwoord mogen verwachten. De RVO voert de regeling uit. 

Uitgangspunten bij uitvoering Wts

Bij het toepassen van de Wts gelden de volgende uitgangspunten: 

  1. De overheid gaat ervan uit dat gedupeerden een deel van de kosten zelf betalen. De tegemoetkoming dekt daarom niet de gehele schade en ook niet alle schadeposten;
  2. Kosten komen alleen in aanmerking voor een vergoeding als deze niet redelijkerwijs verzekerbaar zijn. Bijvoorbeeld bij overstroming van een primaire kering, zoals een grote rivier. 
  3. De overheid houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen en behoeften van de gedupeerden.
  4. Er mag geen sprake zijn van overcompensatie of ongeoorloofde staatssteun aan bedrijven.