Huishoudelijk afval scheiden en recyclen

Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 60% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75%.

Doelen en resultaten afval scheiden

Het doel was om in 2020 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner te bereiken. Dit is niet gehaald. Maar gemeenten hebben wel flinke stappen gezet om het scheiden van huishoudelijk afval te verbeteren:

  • In 2022 bereikten 24% van de gemeenten 75% afvalscheiding, tegenover 7% in 2015.
  • Ruim 26% van de gemeenten hadden minder dan 100 kg restafval per inwoner. 
  • In de periode 2015 - 2022 daalde de hoeveelheid restafval van 240 kg naar 163 kg per inwoner per jaar. De afvalscheiding nam toe van 50% naar 60%.
  • In 2022 werd 53,6% van het huishoudelijk afval gerecycled.

Gemeenten bereiken hun doelstellingen steeds meer. Maar door de enorme toename in huishoudelijk afval en het niet goed scheiden van dit afval, is het afval vaak vervuild. Hierdoor kan veel afval niet worden gerecycled.

Betere afvalscheiding en minder restafval

Om meer afval te kunnen recyclen, richt de overheid zich tussen 2021 en 2025 op:  

  • Restafval nog beter scheiden door inwoners nog beter voor te lichten. Tweederde van al het huishoudelijk restafval bestaat namelijk uit waardevol, recyclebaar materiaal. Te grote hoeveelheden hiervan belanden nu nog in de verbrandingsoven.
  • Kwaliteit van apart ingezamelde soorten afval (zoals groente-, fruit-, en tuinafval, verpakkingsafval, glas, oud papier en karton) verbeteren. 

Deze plannen staan in het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval. De Rijksoverheid werkt binnen dit programma samen met gemeenten en publieke afvalinzamelaars.

Afval is grondstof

Het moet vanzelfsprekend worden voor mensen om op een goede en duurzame manier met afval om te gaan. Afval is namelijk een grondstof die opnieuw gebruikt kan worden. Mensen daar bewust van maken is dan ook een belangrijk doel van het programma Van Afval naar Grondstof.

Daarnaast is goed gescheiden afval beter te recyclen. Daarom is het belangrijk dat mensen afval in de daarvoor bestemde afvalbak doen. Papier dat in aanraking is gekomen met groene-, fruit- en tuinafval kan namelijk niet meer gerecycled worden. Terwijl van droog papier uit de papierbak nieuwe kranten kunnen worden gemaakt.

Afvalinzameling

De gemeente moet uw huishoudelijk afval inzamelen. Dat staat in de Wet milieubeheer. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe zij dit doet. Zo kunnen gemeenten het huis-aan-huis ophalen. Of via een centrale verzamelplaats in de straat.

Gemeenten moeten ook een grotere verzamelplaats hebben, waar mensen hun afval naar toe kunnen brengen. Dat zijn de afvalbrengstations of milieustations. De regels voor afvalinzameling staan in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).

Betalen voor inzameling en verwerking afval

Elk huishouden betaalt voor de inzameling en verwerking van afval. Dit gebeurt via gemeentelijke afvalstoffenheffing. De gemeenten kunnen zo de kosten die ze moeten maken verdelen onder hun inwoners.