Huishoudelijk afval scheiden en recyclen

Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 60% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75%.

Doelen en resultaten afval scheiden

Het doel was om in 2020 75% afvalscheiding te bereiken en 100 kilo restafval per inwoner. Dit is niet gehaald. Maar gemeenten hebben wel flinke stappen gezet om het scheiden van huishoudelijke te verbeteren. De doelen van 2020 zijn duidelijk dichterbij gekomen:

  • In 2020 bereikten 31% van de gemeenten 75% afvalscheiding, tegenover 7% in 2015.
  • Ruim 15% van de gemeenten hadden minder dan 100 kg restafval per inwoner. 
  • In de periode 2015 - 2020 daalde de hoeveelheid restafval van 240 kg naar 180 kg per inwoner per jaar. De  afvalscheiding nam toe van 50% naar 60%.

Gemeenten bereiken hun ambitieuze doelstellingen steeds meer. Maar door de enorme impuls die afvalscheiding heeft gekregen is het apart ingezamelde afval vaak vervuild met ander afval. Hierdoor wordt recycling bemoeilijkt. 

Betere afvalscheiding en minder restafval

Om te komen tot nog betere recycling, richt de overheid zich voor 2021 - 2025 op:  

  • Restafval nog beter scheiden. Tweederde van al het huishoudelijk restafval bestaat uit waardevol, recyclebaar materiaal. Te grote hoeveelheden hiervan belanden in de verbrandingsoven.
  • Kwaliteit van apart ingezamelde afvalstromen (zoals plastic, oud papier) verbeteren. 

Deze plannen staan in het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval. De Rijksoverheid werkt binnen dit programma samen met gemeenten en publieke afvalinzamelaars.

Afval is grondstof

Het moet vanzelfsprekend worden voor mensen om op een goede manier met afval om te gaan. Afval is grondstof. Mensen daar bewust van maken is dan ook een belangrijk doel van het programma Van Afval naar Grondstof. Goed gescheiden afval is beter te recyclen. Daarom is het belangrijk dat mensen afval in de goede afvalbak gooien. Van droog papier zijn nieuwe kranten maken. Maar droog papier dat in aanraking komt met gft-afval, is niet meer goed te gebruiken voor nieuwe producten.

Afvalinzameling

De gemeente moet uw huishoudelijk afval inzamelen. Dat staat in de wet. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe zij dit doet. Zo kunnen gemeenten huis-aan-huis ophalen. Of via een centrale verzamelplaats in de straat.

Gemeenten moeten ook een grotere verzamelplaats hebben, waar mensen hun afval naar toe kunnen brengen. Dat zijn de afvalbrengstations of milieustations. De regels voor afvalinzameling staan in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).

Betalen voor inzameling en verwerking afval

Elk huishouden betaalt voor de inzameling en verwerking van afval via gemeentelijke afvalstoffenheffing of reinigingsrecht. De gemeenten kunnen zo de kosten die ze moeten maken verdelen onder hun inwoners.