Alcohol

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Jongeren en alcohol

Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. De overheid wil jongeren daarom beschermen via wetgeving en voorlichting. Zo zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in het openbaar. Ook mag aan minderjarigen geen alcohol worden verkocht. Verder worden jongeren en hun ouders voorgelicht over de risico’s van alcohol met campagnes en voorlichting.

Overheid beschermt opgroeiende jongeren tegen gevaren alcoholgebruik

Alcoholgebruik door jongeren heeft de volgende risico’s:

  • Alcohol drinken is schadelijk voor het lichaam van jongeren dat nog in ontwikkeling is. Ook zijn jongeren die hebben gedronken kwetsbaar voor bijvoorbeeld seksueel geweld.
  • Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving).
  • Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen.

Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer.

De overheid wil jongeren beschermen via wetgeving. Sinds 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op een openbare plek. Bijvoorbeeld op straat of in een winkelcentrum.

Verkoop alcohol aan jongeren

Het is verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dit staat in de Drank- en Horecawet.

Gemeenten houden toezicht op de naleving van geldende leeftijdsgrenzen en de vergunningsvoorwaarden voor de verkoop van alcohol. Merkt u dat een ondernemer de regels rond verkoop van alcohol overtreedt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente waar het bedrijf zit.

Voorlichting over alcohol op school

De overheid wil jongeren en ouders voorlichten over alcoholgebruik en de risico’s hiervan. Bijvoorbeeld met de campagne NIX18 van het ministerie van VWS. Deze campagne laat zien dat niet drinken en roken tot je 18e normaal is.

Daarnaast voert het Trimbos-instituut het programma De gezonde school en genotmiddelen uit in opdracht van de overheid. Dit lesprogramma is gericht op voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid, de rol van de ouders en signalering van problematisch alcoholgebruik.

Alcohol en opvoeding

Ouders hebben een belangrijke rol bij de opvoeding van jongeren over alcohol. Ouders vinden het niet altijd eenvoudig het gesprek hierover met hun kinderen aan te gaan. Op uwkindenalcohol.nl kunnen ouders terecht voor tips.

Alcoholmisbruik onder jongeren in de sport voorkomen

Slechte naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik in sportkantines is nog steeds een probleem in de sport. De overheid wil alcoholmisbruik onder jongeren in de sport voorkomen. Daarom bezoeken kinderarts Nico van der Lely en NOC*NSF vanaf 2015 4 jaar lang een groot aantal sportclubs. De bezoeken moeten de sportclubs bewust maken van de schadelijke gevolgen van overmatig drankgebruik onder jongeren en de mogelijke oplossingen hiervoor.

Zie ook

De Rijksoverheid. Voor Nederland