Welke belastingen heft de gemeente?

De gemeente heft een aantal gemeentelijke belastingen. Per gemeente kunnen de belastingen verschillen.

Gemeente mag alleen belastingen heffen die in de wet staan

De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Zo mag de gemeente hondenbelasting heffen, omdat deze is opgenomen in de Gemeentewet. Kattenbelasting staat in geen enkele wet vermeld en daarom mag de gemeente deze belasting ook niet heffen.

Veelvoorkomende gemeentelijke belastingen

Voorbeelden van veelvoorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

Afschaffen precariobelasting voor leidingnet gas, water en electriciteit per 1 juli 2017

Het kabinet heeft per 1 juli 2017 de precariobelasting afgeschaft voor de netwerken voor gas, water en elektriciteit (nutsnetwerken ). Had een gemeente  op 10 februari 2016 een verordening met tarief vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen? Dan geldt voor deze gemeente een overgangstermijn tot 1 januari 2022.

Precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan. Gemeenten mogen precariobelasting opleggen aan iedereen die voorwerpen plaatst onder, op of boven gemeentegrond.

Hoogte gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad stelt de hoogte van gemeentelijke belastingen jaarlijks vast. De hoogte is per gemeente verschillend. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief. U kunt bijvoorbeeld wel laten weten dat u niet de juiste persoon voor de aanslag bent. En u kunt uw mening over de hoogte van het tarief kenbaar maken bij de gemeenteraad.

Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet eigen belastingen heffen. De opbrengst van de gemeentelijke belastingen is ongeveer 19% van de gemeentelijke inkomsten.

Verschillende typen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn onder te verdelen in 2 typen: de algemene belastingen en de heffingen.

De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt dus zelf waaraan de gemeente dat geld besteedt. Voorbeelden van algemene belastingen zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), de parkeerbelasting en de hondenbelasting.

De heffingen heten ook wel rechten, tarieven of leges. De gemeente mag niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het geld dat u betaalt voor deze heffingen gebruikt de gemeente dus direct om de kosten te dekken. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Meer informatie gemeentelijke belastingen

Heeft u een vraag over de berekening van de heffingen? Of over uw belastingaanslag? Neem dan contact op met uw gemeente.