Arbobeleid

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dit precies betekent, staat in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven moet iedere werkgever een arbobeleid voeren.

Arboportaal

Het Arboportaal biedt meer algemene informatie over arbobeleid.

Gewijzigde Arbowet: enkele maatregelen op een rij

De regels voor werkgevers staan in de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet). En niet alleen de werkgever heeft verplichtingen, ook de werknemer moet zich aan een aantal regels houden. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie). Op 1 juli 2017 is de Arbowet vernieuwd. In de nieuwe Arbowet zijn de volgende maatregelen aangepast:

 • Basiscontract arbodienstverlening
  Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbodeskundige. Zo’n basiscontract is nu verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centrale rol in de Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.
 • Spreekuur bedrijfsarts
  Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.
 • Second opinion
  Twijfelt de werknemer aan het door de bedrijfsarts gegeven advies? Dan kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.

Op Arboportaal staat meer informatie over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet. Het Arboportaal biedt ook een digitale toolkit nieuwe Arbowet met onder andere factsheets en animaties.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Het gaat hierbij meestal over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of werktijden. Bij overtreding kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een aantal maatregelen opleggen. Deze maatregelen variëren van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.