Hoe is de gezondheidszorg van asielzoekers geregeld?

Asielzoekers hebben recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de zorg aan asielzoekers.

Spreekuur huisarts

Bijna elk asielzoekerscentrum (azc) heeft een gezondheidscentrum waar een huisarts spreekuur houdt. De huisarts werkt samen met een praktijkverpleegkundige, deskundige voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) of een praktijkassistent. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar andere zorgverleners zoals een verloskundige of een medisch specialist.

Hulplijn voor medische vragen

Asielzoekers met medische vragen kunnen bellen met de Praktijklijn van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)

GGD doet controles en vaccinaties

De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg. Voor asielzoekers richt deze zorg zich op het voorkomen van ziekten, voorlichting en controles. Zo zorgt de GGD voor vaccinaties bij kinderen van asielzoekers en controleert ze de hygiëne in de opvangcentra.

Controle tuberculose

Ook onderzoekt de GGD alle asielzoekers die uit zogenoemde risicolanden komen op tuberculose (tbc). De lijst met risicolanden wordt opgesteld aan de hand van de geschatte en geregistreerde tbc-cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Risicolanden zijn landen waar de kans op tuberculose groter is, zoals Eritrea en Ethiopië.

Zorgverzekering

Het COA heeft voor de medische zorg een contract afgesloten met een zorgverzekeraar voor de vergoeding van de kosten voor asielzoekers. Voor hen geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. De zorg voor asielzoekers staat los van de gewone zorgverzekering. De kosten hebben daarom geen effect op de premie die andere verzekerden betalen. De voorwaarden voor de zorg waar een asielzoeker recht op heeft staan in de Regeling Medische Zorg Asielzoekers.

Jeugdhulp

Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van (toegang tot) de jeugdhulp van kinderen (inclusief alleenstaande minderjarige vreemdelingen) op COA-locaties.