Valt mijn geld bij de bank onder het depositogarantiestelsel?

Als uw bank failliet gaat, hoeft dat niet te betekenen dat u al uw banktegoeden verliest. De meeste banken vallen onder het depositogarantiestelsel. De maximale vergoeding is dan € 100.000 per rekeninghouder, per bank.

Maximale vergoeding vanuit depositogarantiestelsel

De maximale vergoeding op grond van het depositogarantiestelsel is € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Als u met uw partner een en/of-rekening hebt, geldt de maximale vergoeding per persoon. Samen bent u dus beschermd tot maximaal € 200.000. Er geldt geen eigen risico. De hoogte van de bescherming hangt af in hoeverre de rekeninghouder nog andere rekeningen naast de genoemde en/of rekening heeft. 

Banken in Nederland

Alle banken met een Nederlandse bankvergunning vallen onder het depositogarantiestelsel. Dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). U kunt bij uw bank navragen of uw bank onder het depositogarantiestelsel valt. U kunt het ook zelf opzoeken in het register Wet financieel Toezicht (Wft). In het huidige systeem keert DNB uit aan de rekeninghouders die hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen. Daarna worden de kosten achteraf omgeslagen over de deelnemende banken.

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Banken in andere Europese landen

Er geldt een dekkingsniveau van € 100.000 voor de gehele Europese Unie. Elk land moet die garantie zelf waar kunnen maken.

Depositogarantiestelsel dekt niet alle financiële producten

Niet alle financiële producten vallen onder het depositogarantiestelsel. Wel vallen vrijwel alle spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s onder deze regeling. Geld dat op een zogeheten achtergestelde deposito staat, valt in het algemeen niet onder de dekking van het depositogarantiestelsel.

Aandelen of obligaties vallen ook niet onder het depositogarantiestelsel. Zij vallen wel vaak onder het beleggerscompensatiestelsel. Dit geldt alleen als de beleggingsonderneming failliet gaat en de wet niet heeft nageleefd. Koersverlies valt niet onder het beleggerscompensatiestelsel.

Uw bank moet kunnen aangeven of het product dat u heeft onder het depositogarantiestelsel valt.