Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van een onafhankelijke commissie die de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 gaat evalueren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een afspraak uit het regeerakkoord om uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2018 deze te evalueren.

De evaluatiecommissie staat onder voorzitterschap van mevrouw drs. R.V.M. (Renee) Jones-Bos en start vanaf 1 mei 2020 met haar werkzaamheden voor zover de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus dat toelaten. Naast de voorzitter worden nog zes andere leden benoemd. Hun benoeming vindt plaats zodra een veiligheidsonderzoek door de AIVD met positief resultaat is afgerond. Bij de samenstelling van de commissie wordt gelet op de voor de evaluatie benodigde kennis en expertise op het vlak van wetgeving, operationele kennis van de werkzaamheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, digitale veiligheid en data-analyse, mensenrechten en privacy.

De commissie is belast met een evaluatie van de wet en niet met een evaluatie van het goed functioneren van de diensten. De evaluatie heeft een brede reikwijdte. Een belangrijke onderzoeksvraag is of de doelstellingen van de wet, te weten modernisering van de bevoegdheden van de diensten en versterking van de waarborgen, worden behaald. Ook moet de commissie bezien of de nieuwe wet in de praktijk een werkbaar instrument is gebleken voor de taakuitvoering van de diensten en welke knel- en aandachtspunten er zijn in de toepassing van de wet.

De commissie zal verslag uitbrengen in een openbaar evaluatierapport. De opleveringsdatum van het rapport wordt vastgesteld na overleg met de voorzitter van de commissie en is afhankelijk van de invloed die de Coronamaatregelen hebben op de voortgang van het werk van de commissie. Vooralsnog wordt uitgegaan van publicatie voor het eind van dit jaar.