Aanpak bodemverontreiniging

De bodem kan verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen. Vervuilde bodemlocaties met gezondheidsrisico’s worden zo snel mogelijk aangepakt.

Oorzaken bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging is in het verleden vooral veroorzaakt door bedrijven. Bijvoorbeeld door chemische wasserijen, verffabrieken of autosloperijen die zware metalen en chemische stoffen gebruikten. Of landbouwbedrijven die met bestrijdingsmiddelen en meststoffen werkten.

Bodemsanering verontreinigde plekken

De overheid wil vervuilde plekken aanpakken, die een bedreiging vormen voor mensen of ecosystemen. Hiervoor heeft de overheid onder meer financiële stimuleringsregelingen. In de afgelopen jaren zijn veel vervuilde bodemlocaties met gezondheidsrisico’s voor mensen aangepakt. In de komende jaren pakt de overheid bodemlocaties aan die het grondwater vervuilen. De vervuiler of eigenaar moet de vervuilde grond zo snel mogelijk opruimen.

Informatie over verontreinigde plekken

De 12 provincies en 29 grotere gemeenten zijn bevoegd gezag voor de wet Bodembescherming. Zij kunnen u informeren over plekken met bodemverontreiniging. Besluiten over deze locaties worden door hen gepubliceerd op internet en huis-aan-huis bladen.