Aanpak bodemvervuiling

De bodem kan vervuild zijn met gevaarlijke stoffen. Vervuilde bodemlocaties die zorgen voor gezondheidsrisico’s worden zo snel mogelijk schoongemaakt.

Bodemvervuiling vooral door bedrijven

Vervuiling van de bodem kwam in het verleden vooral door bedrijven. Bijvoorbeeld door chemische wasserijen, verffabrieken of autosloperijen die zware metalen en chemische stoffen gebruikten. Of landbouwbedrijven die met bestrijdingsmiddelen en meststoffen werkten.

Aanpak van vervuilde plekken

Als een vervuilde bodem gevaarlijk is voor mensen of ecosystemen, laat de overheid de bodem zo snel mogelijk schoonmaken. De kosten hiervoor zijn in principe voor de vervuiler, maar soms kunnen deze kosten niet verhaald worden. Voor deze gevallen zijn verschillende subsidies. Bijvoorbeeld de subsidie bodemsanering bedrijventerreinen.

In de afgelopen jaren zijn veel plekken met een vervuilde bodem schoongemaakt. Vooral locaties waar de bodem voor gezondheidsrisico’s voor mensen zorgde. De komende jaren is er veel aandacht voor plekken waar het grondwater is vervuild. De vervuiler of eigenaar moet de vervuilde grond zo snel mogelijk opruimen. Om zo het drinkwater te beschermen.

Informatie over vervuilde plekken

De 12 provincies en 29 grotere gemeenten gaan over de wet Bodembescherming. Zij weten waar de bodem vervuild is en waar de bodem wordt schoongemaakt. Zij plaatsen besluiten over deze plekken op internet en in huis-aan-huis bladen.