Verplichting certificatie installateurs en accreditatie certificerende instellingen verschoven naar 1 januari 2023

Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad bleek namelijk dat werkzaamheden aan deze installaties vaak niet goed worden uitgevoerd waardoor koolmonoxide in woningen vrij kan komen met alle mogelijke risico’s van dien.

Bij de inwerkingtreding van dit stelsel is bepaald dat alle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2022 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren en dat de instellingen die deze bedrijven certificeren daarvoor per die datum geaccrediteerd moeten zijn. De tijd hiervoor blijkt echter te kort. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de datum waarop bedrijven gecertificeerd en certificerende instellingen geaccrediteerd moeten zijn daarom verschoven van 1 april 2022 naar 1 januari 2023. Met de brief van 13 oktober 2021 heeft de minister de voorzitter van de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.