Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren?

U kunt van tevoren bij uw buren aangeven dat u het niet eens bent met hun bouwplannen. Is de omgevingsvergunning al verleend, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen of beroep instellen.

Bezwaar of beroep tegen omgevingsvergunning

Is de omgevingsvergunning voor bouwen al verleend? Dan kunt u tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen.

Wordt de vergunning volgens de uitgebreide procedure afgehandeld? Dan legt de gemeente het conceptbesluit op de vergunningaanvraag ter inzage. U kunt dan uw zienswijzen kenbaar maken tijdens de 6 weken dat het conceptbesluit ter inzage ligt. De gemeente weegt uw zienswijzen mee in het definitieve besluit. Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Intrekken omgevingsvergunning

Stemt de gemeente in met uw bezwaar tegen de bouwvergunning? Dan trekt zij de vergunning in en mogen uw buren hun bouwplannen niet meer uitvoeren. Uw buren kunnen tegen het intrekken van de vergunning in beroep gaan bij de rechter.

Publicatie aanvraag omgevingsvergunning

Elke aanvraag van een omgevingsvergunning moet worden gepubliceerd in een gemeentelijk blad, een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op internet. Zo bent u op de hoogte van de bouw- of verbouwplannen van uw buren of bedrijven.

Vergunningvrij bouwen

Bij vergunningvrij bouwen is geen omgevingsvergunning nodig. Het is dan niet mogelijk om bezwaar te maken. Wel kunt u de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels. Ook kunt u de bouw aanvechten op grond van het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. U moet dan wel hinder ondervinden van het bouwwerk. Met vragen daarover kunt u terecht bij het Juridisch Loket.