Ik ben een zelfstandig ondernemer en werk in Nederland. Wanneer moet ik mij melden?

De meldingsplicht voor buitenlandse werknemers geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die werken in een aantal aangewezen sectoren.

Beoordelingscriteria aangewezen sectoren

Om te bepalen in welke sector u werkt, kijkt u naar de activiteiten die u in Nederland uitvoert en de ondergenoemde criteria. Op de website voor Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunt u opzoeken in welke sector uw werkzaamheden vallen.

De sector waarin u werkt, wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • de aard van de feitelijk verrichte werkzaamheden;
 • de activiteiten en werkzaamheden zoals die zijn benoemd in de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk of vervoersovereenkomst;
 • de bedrijfsindelingscode die aan de zelfstandige is toegekend op basis van diens economische activiteiten; en
 • de locatie waar de werkzaamheden worden verricht.

Meldingsplichtige sectoren voor zelfstandigen

U dient zich te melden als u werkt in een van de volgende sectoren of subsectoren. Deze (sub)sectoren van het beroeps- of bedrijfsleven worden in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) aangeduid met de volgende classificaties:

A Landbouw, bosbouw en visserij, de afdeling en klasse:

 • 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht;
 • 03.12 Binnenvisserij.

C Industrie, de afdelingen en groepen:

 • 10.1 Slachterijen en vleesverwerking;
 • 10.2 Visverwerking;
 • 10.3 Verwerking van aardappels, groente en fruit;
 • 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten;
 • 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm;
 • 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten);
 • 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur (elektromotoren, batterijen, huishoudapparaten etc.)
 • 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten;
 • 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen;
 • 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten.

F Bouwnijverheid

H Vervoer en opslag, de groep:

 • 49.4 Goederenvervoer over de weg, tenzij de tijdelijke arbeid uitsluitend bestaat uit het vervoeren van goederen door Nederland zonder in Nederland te laden of te lossen;

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, de groepen:

 • 81.2 Reiniging;
 • 81.3 Landschapsverzorging.

Q Gezondheids- en welzijnszorg, de groepen:

 • 86.1 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting;
 • 87.1 Verpleeghuizen;
 • 87.2 Huizen en dagverblijven voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • 87.3 Huizen en dagverblijven voor mensen zonder een verstandelijke beperking en verzorgingshuizen
 • 87.9 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting;
 • 88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten;
 • 88.9 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten.