Investeringen in Caribisch Nederland

Het kabinet heeft € 30 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hiermee wil het kabinet de economie in Caribisch Nederland stimuleren. Bijvoorbeeld door de infrastructuur te verbeteren en armoede terug te dringen.

Projecten per eiland

Het geld is voor deze projecten:

Saba:

  • de haven opbouwen en ontwikkelen;
  • de landbouwsector ontwikkelen.

Bonaire:

  • duurzame brandstofvoorziening;
  • sociale woningbouw stimuleren;
  • plannen maken voor de landbouwontwikkeling;
  • het slachthuis verbeteren;
  • arbeidsbemiddeling stimuleren via een jobcenter;
  • de aansluiting verbeteren tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius worden de problemen met bodemerosie aangepakt.

Start projecten Bonaire

De investeringen vinden plaats als er sprake is van goed bestuur en een gezond financieel beheer. De staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft met het bestuurscollege van Bonaire gesproken over hoe het bestuur en beheer kan verbeteren en dit vastgelegd in een bestuursakkoord.
Er zijn afspraken gemaakt over goed bestuur, goed financieel beheer en het versterken van de uitvoeringskracht van het Openbaar Lichaam Bonaire. Ook zijn er afspraken gemaakt over thema’s, die het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk belangrijk vinden. Dat geldt onder andere voor armoedebestrijding, sociale woningbouw, wegen en kinderopvang.

De realisatie van het bestuursakkoord is voor Bonaire een voorwaarde om over het geld te kunnen beschikken. Voor alle projecten geldt dat er gedegen bestedingsplannen en uitvoeringsplannen moeten zijn.