Wetsvoorstel invoering Burgerservicenummer en voorzieningen digitale overheid voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in consultatie

Vijf wetswijzigingen regelen dat de Openbare Lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba het BSN voor inwoners kunnen registreren en mogen verwerken, waardoor het wettelijk mogelijk is om voorzieningen van de digitale overheid, zoals het inlogmiddel DigiD, in te voeren. Met een DigiD kunnen inwoners bij overheidsorganisaties in Europees en Caribisch Nederland online inloggen en zaken regelen. Een belangrijke stap voorwaarts in de ambitie van het kabinet om de dienstverlening van de overheid te digitaliseren en gelijkwaardig te maken aan die van Europees Nederland.  Vandaag start de internetconsultatie van het wetsvoorstel, gelijktijdig wordt het voor advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de Commissie Bescherming Persoonsgegevens BES voorgelegd. Beoogd is dat de wetswijzigingen in 2025 ingaan. 

Online zaken regelen

Het BSN geeft inwoners van Caribisch Nederland een uniek en persoonsgebonden nummer, eenzelfde nummer dat door overheden in Europees Nederland wordt gebruikt, om de gegevens van personen online te kunnen vaststellen. Dat nummer is nodig om de overheidsdienstverlening te kunnen digitaliseren. Zoals voor de invoering van een DigiD, waarmee mensen online aantonen wie ze zijn om zaken met de overheid te regelen. In het wetsvoorstel wordt ook alvast geregeld dat het bij een verhuizing binnen een Openbaar Lichaam, niet langer verplicht is om aan de balie te verschijnen. Het online doorgeven van een verhuizing, wordt wettelijk mogelijk gemaakt. 

Eén nummer en inlogmiddel voor de hele overheid 

Met het BSN hebben Caribische Nederlanders nog maar één nummer voor de hele overheid. Op termijn vervangt het BSN het ID- en CRIB-nummer dat nu in contact met de overheid wordt gebruikt om personen te identificeren. Ook op nieuwe identiteitskaarten, komt het BSN in plaats van het ID-nummer. Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van een persoonsnummer is dat dit uniek en zonder informatie is. Bij het ID-nummer is dat niet het geval. Het bevat de geboortedatum van personen en de nummers zijn eindig, waardoor het risico bestaat dat hetzelfde ID-nummer aan een andere persoon wordt uitgegeven. Daarnaast kan het CRIB-nummer niet gebruikt worden in het contact met de Europees Nederlandse overheid. Ook voor MijnCN wordt de inlogfunctie   vervangen door DigiD, zodat inwoners met één middel inloggen bij de digitale overheid.

Nieuwe taken voor het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam

Met het wetsvoorstel worden de Openbare Lichamen verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie aan de BRP en voor de registratie van het BSN in de eigen bevolkingsadministratie (PIVA). Het wetsvoorstel verandert de bestaande processen voor inschrijving van eerste vestiging of aangifte van geboorte niet. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Openbare Lichamen verkennen momenteel verder welke gevolgen het wetsvoorstel heeft voor de uitvoering van de nieuwe dienstverlenende taken.

Tot 31 juli 2023, 23:59 uur Europees Nederlandse tijd, kan er gereageerd worden op het wetsvoorstel.