Omslag naar circulaire economie versnellen

Om de omslag naar een circulaire economie te versnellen, neemt de Rijksoverheid verschillende maatregelen. Zo worden regels en wetten die de overgang naar een circulair economie in de weg staan veranderd. En ondersteunt de overheid ondernemers die actief zijn op het gebied van circulaire economie.

Hulp voor circulaire ondernemers

Wilt u als ondernemer hulp bij uw circulaire plannen en ideeën? En heeft u vragen over bijvoorbeeld kennis, netwerkpartners, wet- en regelgeving of financiering? Dan kunt u terecht bij het loket Versnellingshuis Nederland Circulair. Het Versnellingshuis: Nederland Circulair! is een samenwerkingsverband van VNO-NCW/MKB-Nederland, MVO Nederland, Het Groene Brein en het Ministerie van IenW.

Stimulerende wet- en regelgeving

Het kabinet wil dat wet- en regelgeving helpt bij de omslag naar een circulaire economie. Daarom heeft het programma Ruimte in Regels in kaart gebracht welke wet- en regelgeving aanpassingen nodig hebben. Ruimte in Regels liep tot eind 2019. Binnen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 wordt bekeken waar mogelijke aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn.

Verantwoordelijkheid voor duurzame producten

Producten en importeurs worden medeverantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt worden gebracht. Dit moet producenten aansporen om producten zo duurzaam mogelijk te maken. Ook zorgt deze maatregel ervoor dat meer afgedankte producten worden ingezameld en gerecycled.

Deze producentenverantwoordelijkheid geldt nu al voor producenten en importeurs van:

  • auto’s;
  • banden;
  • elektronica;
  • verpakkingen;
  • batterijen.

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om de producentenverantwoordelijkheid uit te breiden. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over de hoeveelheid herbruikbare (gerecyclede of biobased) materialen. Ook bekijkt het kabinet de mogelijkheden om producentenverantwoordelijkheid in te stellen voor producten als matrassen, luiers en textiel.

Producten die afval voorkomen

Voor een circulaire economie moeten producten ook circulair ontworpen worden. Dat betekent dat producten zo ontworpen en ontwikkeld worden dat ze eenvoudig te repareren, recyclen en hergebruiken zijn. Een circulair ontwerp is erop gericht om het ontstaan van afval te voorkomen. Zo komen steeds meer modulaire telefoons op de markt, die bestaat uit losse onderdelen. Is de camera kapot? Dan hoeft alleen de camera vervangen te worden, in plaats van de hele telefoon.

Het kabinet heeft als doel dat eind 2022 zoveel mogelijk productiebedrijven stappen hebben gezet naar het circulair ontwerpen van hun producten, staat in een kamerbrief met kabinetsreactie op de transitieagenda's.

Duurzamer produceren en consumeren door marktprikkels

Met gerichte prijsprikkels (marktprikkels) kan de overheid sturen naar een circulaire economie. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat producenten sneller kiezen voor gerecyclede of biobased materialen. Marktprikkels kunnen er ook voor zorgen dat consumenten vaker kiezen voor duurzame producten.

Voorbeelden van marktprikkels:

  • producten waarvan het productieproces slecht is voor natuur en milieu duurder maken;
  • een financieel voordeel bieden aan bedrijven die zo duurzaam en efficiënt mogelijk met grondstoffen omgaan.

Circulair inkopen

Anders bij normaal inkopen, wordt er bij circulair inkopen vooraf al nagedacht over wat er na afloop met het gekochte product gebeurt. Uitgangspunt is dat het product na gebruiks- of levensduur weer optimaal wordt ingezet. Belangrijk hierbij is dat producten en materialen hun waarde behouden. Zo kan oud papier worden verwerkt tot toiletpapier.

De overheid geeft graag het goede voorbeeld in de omslag naar een circulaire economie. Daarom heeft het kabinet de ambitie om samen met  alle overheden 1 megaton CO2 te besparen door circulair inkopen te doen. Zo experimenteert Rijkswaterstaat met het bouwen van een circulair viaduct. En laat het Ministerie van Defensie delen van hun legeruitrusting maken van oude, gerecycleerde uitrustingsstukken. 

Wilt u zelf aan de slag met circulair inkopen? PIANOo geeft praktische tips.

Plannen en bijsturen op weg naar 2050

Het doel is dat Nederland in 2050 draait op een volledig circulaire economie. Hoe dit gebeurt staat beschreven in het Rijksbrede programma, de transitieagenda’s en het Uitvoeringsprogramma. Om ervoor te zorgen dat Nederland op koers blijft naar 2050, houdt de overheid in de gaten of de programma’s tussentijd moeten worden bijgewerkt.

Zo organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks de Nationale Conferentie Circulaire Economie en maakt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om het jaar een voortgangsrapport.