Behoedzaam vieren van geloof

Gezamenlijk Communiqué́ van Centraal Joods Overleg, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over de religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten, 5 oktober 2020.

Op 26 maart hebben de gezamenlijke religieuze organisaties opgeroepen tot matiging van de eredienst in verband met het Covid-19 virus. Het kabinet heeft bekendgemaakt dat samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard per 1 juni, onder voorwaarden, weer mogelijk zijn. Op dit moment zien we een toename van Covid-19 in de samenleving met een negatieve impact op de gezondheid van steeds meer Nederlanders.

De volksgezondheid en de overbelasting van de zorg is ook in de religieuze wereld een blijvend punt van aandacht en zorg. We zien dat het overgrote deel van de religieuze organisaties in Nederland zich zeer behoedzaam opstelt en terughoudender is dan volgens de richtlijnen wordt gevraagd.

Op dit moment vraagt de ontwikkeling van het virus echter nog meer prudentie dan de richtlijnen voorschrijven

Hierover én over de verandering van de maatschappelijke context, heeft overleg plaatsgevonden met het Centraal Joods Overleg, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verantwoordelijk is voor de erediensten, met de volgende uitkomst:

1. Het algemene advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten voor de maand oktober de uitgangspunten van het eerste Communiqué in acht te nemen.

Dit betekent vanaf maandag 5 oktober:

  • Dat de religieuze organisaties de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten evenals in maart jl., zoveel mogelijk beperken tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst);
  • De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden;
  • Met in acht name van de eigen, geactualiseerde Protocollen van de landelijke religieuze organisaties ook de richtlijnen van het kabinet in acht te nemen;
  •  Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) en met in acht name van de RIVM-voorschriften;
  •  In aanvulling op de richtlijnen adviseren we u dringend u te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mondmaskers.

2. De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring dringend adviseren en aanbevelen.