Corona en ventilatie schoolgebouwen

Een goede ventilatie in schoolgebouwen helpt tegen verspreiding van het coronavirus. Is de ventilatie van uw schoolgebouw niet op orde? De gemeente kan dan voor uw school subsidie aanvragen om de ventilatie te verbeteren. Dit kan tot en met 31 januari 2022.

Ventilatie en het coronavirus

In gebouwen is voldoende verse lucht (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, zoals het coronavirus. Lees meer over het coronavirus en ventilatie in gebouwen.

Schoolgebouwen moeten gezond binnenklimaat hebben

U moet als schoolbestuur zorgen dat uw schoolgebouwen voldoet aan de bestaande wettelijke normen en aanvullende richtlijnen voor een gezond binnenklimaat uit het Bouwbesluit. Een goede ventilatie is een onderdeel van dat gezonde binnenklimaat.

Onderzoek om ventilatie te verbeteren

Voldoet uw school niet aan de ventilatienormen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen? Dan moet u wel onderzoeken hoe u maatregelen kunt nemen om de ventilatie te verbeteren. Goede ventilatie op school kan helpen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn te verminderen. Bovendien leren alle leerlingen het beste in een omgeving met schone lucht. 

Hulp voor scholen bij ventilatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen gevraagd om scholen te helpen. Dit coördinatieteam deed onderzoek naar de stand van zaken van de uitkering voor ventilatie van scholen. Daaruit blijkt dat een groot deel van de schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor gezonde lucht in de klas. Maar ook dat er op een deel van de scholen technische aanpassingen nodig zijn om de ventilatie te laten voldoen.

Verdiepend onderzoek gebouwtypen en ventilatiesystemen

Als aanvulling op het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, heeft Ruimte-OK een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar gebouwtypen en ventilatiesystemen. Hieruit bleek het volgende:,

 • 72,4 % van de 2.174 onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas, 27,6% voldoet nog niet.
  • Voor het primair onderwijs ligt het percentage dat niet voldoet op 27,9% en voor voortgezet onderwijs op 26,4%.
  • In het primair onderwijs is de ventilatieproblematiek het grootst voor de gebouwen uit de jaren 1946-1978. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor de gebouwen uit de jaren 1978-1992.
  • Van de verschillende type ventilatiesystemen presteert het mechanische ventilatiesysteem het best. Het natuurlijke ventilatiesysteem presteert het minst.

Subsidie voor betere ventilatie scholen tot en met 31 januari 2022

Gemeenten kunnen geld aanvragen om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. U kunt dit niet zelf als schoolbestuur. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen een aanvraag doen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De regeling was eerder open van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het budget van de regeling 'Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen' (SUVIS) is voor 2021 verhoogd van €100 miljoen naar €200 miljoen.

Lees meer over de SUVIS regeling op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Budget binnenklimaat scholen

Het kabinet stelt € 360 miljoen beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu bijna € 200 miljoen beschikbaar via de SUVIS-regeling. De overige € 160 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023.

Het ministerie van OCW bekijkt op dit moment hoe ze dit geld gaat besteden. Hierbij neemt het ministerie de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) mee en de ervaringen met de SUVIS. Of er weer een soortgelijke subsidieregeling komt, is nog onduidelijk.

Scholen krijgen advies over ventilatie

Voldoet uw school niet aan de wettelijke normen voor ventilatie? Dan kunt u hierover nu al advies op maat krijgen van:

 • GGD
 • arbodienst
 • kenniscentrum Ruimte-OK

Daarnaast heeft Ruimte-OK een praktische handreiking over optimale ventilatie voor scholen. Hierin staan algemene maatregelen die uw school kan nemen. Bijvoorbeeld extra ventilatieroosters aanbrengen. Of extra luchten in de pauzes. 

Meer informatie over ventilatie op scholen staat op de website Lesopafstand.nl. 

In sommige gevallen duren de bouwtechnische aanpassingen langer. Met maatregelen voor de korte termijn kunnen de lessen gewoon doorgaan. Zoals vaker de ramen open zetten.

Scholen blijven open als ventilatie niet goed is

Uw school krijgt van de GGD niet het advies om te sluiten bij een tekort aan ventilatie. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk. 

Zie ook: Ventilatie en COVID-19: LCI richtlijnen (Rivm.nl)

Andere maatregelen zijn belangrijker om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij gaat het om:

 • regelmatig handen wassen met zeep;
 • desinfecteren van ruimten, meubilair en voorwerpen in het gebouw.

En voor onderwijspersoneel en leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt ook:

 • Thuis blijven bij klachten en laten testen.
 • Waar mogelijk 1,5 meter afstand houden. 
 • Mondkapje dragen buiten de les in het schoolgebouw.