Ventilatie in schoolgebouwen

Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid van leerlingen en leraren. Goede ventilatie in schoolgebouwen helpt ook tegen verspreiding van het coronavirus. Scholen kunnen op een aantal manieren de ventilatie verbeteren. 

Ventilatie en het coronavirus

In gebouwen is voldoende verse lucht (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, zoals het coronavirus. Lees meer over goede ventilatie in gebouwen.

Schoolgebouwen moeten gezond binnenklimaat hebben

U moet als schoolbestuur zorgen dat uw schoolgebouwen voldoen aan de bestaande wettelijke normen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen voor een gezond binnenklimaat. Goede ventilatie is een onderdeel van een gezond binnenklimaat.

Onderzoek om ventilatie te verbeteren

Voldoet uw school niet aan de ventilatienormen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen? Dan moet u wel onderzoeken hoe u maatregelen kunt nemen om de ventilatie te verbeteren. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen gevraagd om scholen te helpen. Dit coördinatieteam deed onderzoek naar de stand van zaken van de uitkering voor ventilatie van scholen. Daaruit blijkt dat een groot deel van de schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor gezonde lucht in de klas. Maar ook dat er op een deel van de scholen technische aanpassingen nodig zijn om de ventilatie te laten voldoen.

Verdiepend onderzoek gebouwtypen en ventilatiesystemen

Als aanvulling op het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, heeft Ruimte-OK een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar gebouwtypen en ventilatiesystemen. Hieruit bleek het volgende:,

 • 72,4 % van de 2.174 onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas, 27,6% voldoet nog niet.
  • Voor het primair onderwijs ligt het percentage dat niet voldoet op 27,9% en voor voortgezet onderwijs op 26,4%.
  • In het primair onderwijs is de ventilatieproblematiek het grootst voor de gebouwen uit de jaren 1946-1978. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor de gebouwen uit de jaren 1978-1992.
  • Van de verschillende type ventilatiesystemen presteert het mechanische ventilatiesysteem het best. Het natuurlijke ventilatiesysteem presteert het minst.

Actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen

Om de ventilatie op scholen te verbeteren, is er een gezamenlijk actieplan ontwikkeld. Er komt een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en elk klaslokaal krijgt een CO2-meter.

Subsidie voor betere ventilatie scholen tot en met 30 april 2022

Gemeenten kunnen geld aanvragen om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. U kunt dit niet zelf als schoolbestuur. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen een aanvraag doen van 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2022. De regeling was eerder open van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het budget van de regeling 'Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen' (SUVIS) is voor 2021 verhoogd van €100 miljoen naar €200 miljoen.

Lees meer over de SUVIS regeling op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Budget binnenklimaat scholen

Het kabinet stelt € 360 miljoen beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu bijna € 200 miljoen beschikbaar via de SUVIS-regeling. Daarnaast is er € 160 miljoen gereserveerd voor 2022 en 2023 om gerichte investeringen mogelijk te maken voor ventilatie. Hiervan wordt € 20 miljoen ingezet voor experts in zogenaamde hulpteams en de aanschaf van CO2-meters. Het ministerie van OCW bekijkt op dit moment hoe de resterende € 140 miljoen zal worden ingezet. Hierbij neemt het ministerie de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) mee en de ervaringen met de SUVIS. Of er weer een soortgelijke subsidieregeling komt, is nog onduidelijk. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Scholen blijven open als ventilatie niet goed is

Uw school krijgt van de GGD niet het advies om te sluiten bij een tekort aan ventilatie. Ventilatie helpt om de overdracht van luchtweginfecties, zoals het coronavirus, te beperken.

Zie ook: Ventilatie en COVID-19: LCI richtlijnen (Rivm.nl)

Ventileren kan de overdracht van het coronavirus nooit helemaal voorkomen. Daarom blijft het belangrijk om ook de algemene adviezen op te volgen:

 • regelmatig handen wassen met zeep;
 • desinfecteren van ruimten, meubilair en voorwerpen in het gebouw.

En voor onderwijspersoneel en leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt ook:

 • Thuis blijven bij klachten en laten testen.
 • Waar mogelijk 1,5 meter afstand houden. 
 • Mondkapje dragen buiten de les in het schoolgebouw.