Corona en ventilatie schoolgebouwen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.

Subsidieregeling ventilatie

Gemeenten kunnen geld aanvragen om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Het budget van de regeling 'Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen' (SUVIS) is voor 2021 opgehoogd van € 100 miljoen naar € 200 miljoen. Gemeenten kunnen een aanvraag doen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De regeling was eerder open van 4 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Meer informatie over het aanvragen van de SUVIS regeling staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Budget binnenklimaat scholen

Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu bijna € 200 miljoen beschikbaar via de SUVIS-regeling. De overige € 160 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verkent op dit moment hoe dit geld besteed gaat worden. Het ministerie neemt hierbij de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) mee en de ervaringen met de SUVIS. Of het weer een soortgelijke subsidieregeling wordt, is nog onduidelijk.

Schoolgebouwen moeten gezond binnenklimaat hebben

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Het ministerie van OCW heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen gevraagd scholen hierbij te helpen. 

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen constateert na onderzoek naar de stand van zaken van de uitkering voor ventilatie van scholen het volgende: 

 • 40% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (3072 locaties). 
 • Van de onderzochte scholen voldoet 12%  nog niet. Hier zijn technische aanpassingen nodig (929 locaties). 
 • Bij de overige scholen liep het onderzoek nog. Of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.
 • De vragenlijst was tot dan toe door zo’n 882 schoolbesturen ingevuld. Dit is 68% van het totaal. Het gaat daarbij om 81% van de schoolgebouwen in Nederland (7.517 locaties).

Ventilatie en verspreiding van het coronavirus

 • Overdracht van het virus vindt vooral plaats bij verspreiding van grote druppels, via bijvoorbeeld hoesten en niezen, aldus het RIVM.
 • Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting ook plaatsvinden via virusdeeltjes die in de kleine druppeltjes (aerosolen) een grotere afstand kunnen afleggen. Bijvoorbeeld in ruimtes waar geen of te weinig ventilatie is. Of in ruimtes waar veel mensen, vooral voor een langere tijd, bij elkaar zijn.
 • Ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken.
 • Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.
 • Het is onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van het virus daadwerkelijk tegen te gaan.

Meer informatie over ventilatie en het coronavirus staat op de website van het RIVM.

Scholen krijgen advies over ventilatie

Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van:

 • GGD
 • arbodienst
 • kenniscentrum Ruimte OK

Daarnaast heeft RUIMTE OK een praktische handreiking over optimale ventilatie voor scholen opgesteld. Hierin staan algemene maatregelen die scholen kunnen treffen. Bijvoorbeeld extra ventilatieroosters aanbrengen. Of aanvullend luchten in de pauzes. 

Meer informatie over ventilatie op scholen staat op de website Weeropschool.nl. 

In sommige gevallen duren de bouwtechnische aanpassingen langer.  Met maatregelen voor korte termijn kunnen de lessen gewoon doorgaan. 

Scholen blijven open als ventilatie niet goed is

De GGD adviseert scholen niet om te sluiten bij een tekort aan ventilatie. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk. 

Andere maatregelen zijn belangrijker om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij gaat het om:

 • regelmatig handen wassen met zeep; 
 • desinfecteren van oppervlakken in het gebouw en (voor onderwijspersoneel en leerlingen in  het voortgezet onderwijs);
 • thuis blijven bij klachten/laten testen;
 • waar mogelijk 1,5 meter afstand houden. 

Scholen die niet voldoen aan de ventilatie-eisen in het bouwbesluit moeten wel moeten onderzoeken hoe ze maatregelen kunnen nemen om de ventilatie te verbeteren. Goede ventilatie op school kan helpen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn te verminderen. Bovendien leren alle leerlingen het beste in een prettige omgeving met schone lucht.