Financiële regelingen culturele en creatieve sector

Door corona waren theaters, musea en monumenten lange tijd dicht. Dat had gevolgen voor de inkomsten van culturele instellingen. En voor mensen die in de culturele en creatieve sector werken. Het demissionaire kabinet heeft hen ondersteund met verschillende maatregelen.

Generieke steunmaatregelen

Er is financiële steun voor de culturele sector en voor evenementen die vanwege de nieuwe coronamaatregelen van 12 november niet kunnen doorgaan. De steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector worden hier verder toegelicht.

Korte toelichting steunmaatregelen na 12 november 2021

Eerdere steunpakketten voor de culturele en creatieve sector

Om makers, instellingen en ondernemingen in de culturele en creatieve sector te ondersteunen en de samenleving weer perspectief te bieden, heeft het kabinet in 2020 en 2021 specifiek voor deze sector in totaal ruim € 1,7 miljard euro vrijgemaakt via subsidies, leningen en een garantieregeling. Hiervoor waren de volgende steunpakketten:

Is het toegestaan om middelen uit het steunpakket die in 2021 zijn ontvangen, maar niet besteed zijn, in 2022 te reserveren?

De middelen uit het steunpakket, die in 2021 niet zijn besteed, mogen in beginsel worden gereserveerd om op een later moment worden besteed. Daarbij geldt wel, dat de gereserveerde middelen uitsluitend mogen worden besteed aan de doeleinden waarvoor de subsidie is verstrekt. Bovendien kan er een maximaal percentage van de verleende subsidie of een maximaal bedrag worden vastgesteld dat niet boven het totaal van de reservering mag uitkomen. Indien het vastgestelde percentage of bedrag wordt overschreden, kan het teveel gereserveerde gedeelte worden teruggevorderd. De aanvullende subsidie wordt na afloop van deze subsidieperiode (2021-2024) vastgesteld.