Time-out-arrangement (TOA)

Het kabinet heeft een kredietfaciliteit (TOA-krediet) bij Qredits geïntroduceerd voor ondernemers met schulden die, met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten.

TOA-krediet voor (her)start of aanpassing bedrijfsactiviteiten

Sommige door de Coronacrisis getroffen ondernemers zullen alleen hun bedrijven kunnen voortzetten als bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. Het moet gaan om mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn.

Het belangrijkste doel van het TOA-krediet is om bedrijven in staat te stellen om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de (her)start of aanpassing van de bedrijfsactiviteiten.

Het TOA krediet bedraagt maximaal €100.000,- en kan desgewenst (voor maximaal 30% van het krediet) in de vorm van achtergesteld vermogen worden verstrekt.

Het TOA-krediet kan gebruikt worden voor werkkapitaal, benodigde activa voor de herstart en voor de juridische en begeleidingskosten (tot een maximum van € 35.000) die gepaard gaan met een WHOA-traject.

Het TOA krediet is niet bedoeld voor financiering van crediteurenakkoorden. Of voor herfinanciering van bestaande kredieten.

Verleende TOA-kredieten hebben een maximale looptijd van 6 jaar en kennen een lagere rente dan marktconform (2,5% voor het werkkapitaal en 5,25% voor evt. component achtergesteld vermogen). 

Voor het TOA-krediet heeft het kabinet € 200 miljoen vrij gemaakt.

De uitvoering van het TOA-krediet is belegd bij Qredits. Het TOA-krediet is aan te vragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 bij Qredits.

Waarom wil het kabinet faillissementen voorkomen?

Een faillissement is een drama voor een ondernemer en het personeel. Daarnaast kan het ondernemers afschrikken om in de toekomst opnieuw een eigen bedrijf te beginnen, terwijl we hen hard nodig hebben om onze economie op te bouwen. Faillissementen zorgen ook voor onbetaalde rekeningen bij andere bedrijven. Daarom wil het kabinet ondernemers in zwaar weer ondersteunen in hun zoektocht naar private oplossingen om een faillissement te voorkomen.

Wat is het Time-out-arrangement (TOA)?

Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA gaat ondernemers met dienstverlening helpen bij het gebruik maken van deze wet en pakt knelpunten aan die ondernemers daarbij tegenkomen.

Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt vanaf 1 januari 2021 ondernemers om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan op basis van die wet een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord. Het is belangrijk om bij de voorbereidingen, zoals de uitwerking van het akkoord en het voorleggen aan schuldeisers (en aandeelhouders) de voorschriften van de WHOA in acht te nemen.

Meer informatie

Als onderdeel van het TOA is er het programma ‘Zwaar weer’. Hiermee biedt KVK informatie over regelingen en stappenplannen op maat, met  een stappenplan en concrete informatie over de WHOA voor ondernemers. Ook biedt KVK persoonlijk advies met experts via 0800 2117 en verwijzen ze desgewenst door naar de best passende, gespecialiseerde partij.  Om ondernemers met schulden praktisch goed op weg te helpen heeft KVK met andere betrokken partijen (zoals MKB-NL) een stappenplan Schulden (kvk.nl) ontwikkeld. In 5 stappen krijgen ondernemers met schulden inzicht in hun financiële situatie, welke mogelijkheden er zijn om schulden op te lossen en wie hen daarbij kan helpen

De ca. 300 adviseurs van het Ondernemersklankbord bieden aan ondernemers in zwaar weer advies en coaching, met in begrip van advies en coaching over de mogelijkheden en het gebruik van de WHOA.