Time-out-arrangement (TOA)

Het kabinet introduceerde een kredietfaciliteit (TOA-krediet) bij Qredits voor ondernemers met schulden die, met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf wilden doorstarten.

TOA-krediet voor (her)start of aanpassing bedrijfsactiviteiten

Sommige door de Coronacrisis getroffen ondernemers konden alleen hun bedrijven voortzetten als bij een WHOA-traject een krediet werd verstrekt. Het moest gaan om mkb-bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar waren.

Het belangrijkste doel van het TOA-krediet was om bedrijven in staat te stellen om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de (her)start of aanpassing van de bedrijfsactiviteiten.

Het TOA krediet bedroeg maximaal €100.000,- en kon desgewenst (voor maximaal 30% van het krediet) in de vorm van achtergesteld vermogen worden verstrekt.

Het TOA-krediet kon gebruikt worden voor werkkapitaal, benodigde activa voor de herstart en voor de juridische en begeleidingskosten (tot een maximum van € 35.000) die gepaard gingen met een WHOA-traject.

Het TOA krediet was niet bedoeld voor financiering van crediteurenakkoorden. Of voor herfinanciering van bestaande kredieten.

Verleende TOA-kredieten hebben een maximale looptijd van 6 jaar en kennen een lagere rente dan marktconform (2,5% voor het werkkapitaal en 5,25% voor evt. component achtergesteld vermogen). 

Voor het TOA-krediet maakte het kabinet € 200 miljoen vrij.

De uitvoering van het TOA-krediet is belegd bij Qredits. Het TOA-krediet was aan te vragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 bij Qredits.

Waarom wilde het kabinet faillissementen voorkomen?

Een faillissement is een drama voor een ondernemer en het personeel. Daarnaast kan het ondernemers afschrikken om in de toekomst opnieuw een eigen bedrijf te beginnen, terwijl we hen hard nodig hebben om onze economie op te bouwen. Faillissementen zorgen ook voor onbetaalde rekeningen bij andere bedrijven. Daarom wilde het kabinet ondernemers in zwaar weer ondersteunen in hun zoektocht naar private oplossingen om een faillissement te voorkomen.

Wat was het Time-out-arrangement (TOA)?

Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, was een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA hielp ondernemers met dienstverlening bij het gebruik maken van deze wet en pakt eknelpunten aan die ondernemers daarbij tegenkomen.

Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt vanaf 1 januari 2021 ondernemers om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan op basis van die wet een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord. Het is belangrijk om bij de voorbereidingen, zoals de uitwerking van het akkoord en het voorleggen aan schuldeisers (en aandeelhouders) de voorschriften van de WHOA in acht te nemen.

Meer informatie

Als onderdeel van het TOA is er het programma ‘Zwaar weer’. Hiermee biedt KVK informatie over regelingen en stappenplannen op maat, met  een stappenplan en concrete informatie over de WHOA voor ondernemers. Ook biedt KVK persoonlijk advies met experts via 0800 2117 en verwijzen ze desgewenst door naar de best passende, gespecialiseerde partij.  Om ondernemers met schulden praktisch goed op weg te helpen heeft KVK met andere betrokken partijen (zoals MKB-NL) een stappenplan Schulden (kvk.nl) ontwikkeld. In 5 stappen krijgen ondernemers met schulden inzicht in hun financiële situatie, welke mogelijkheden er zijn om schulden op te lossen en wie hen daarbij kan helpen

De ca. 300 adviseurs van het Ondernemersklankbord bieden aan ondernemers in zwaar weer advies en coaching, met in begrip van advies en coaching over de mogelijkheden en het gebruik van de WHOA.