Waar mag ik niet vliegen met een drone?

U mag niet overal in Nederland vliegen met een drone. Waar u wel en niet mag vliegen, hangt af van het risico op een ongeluk en de mogelijke effecten ervan.

Verboden gebieden voor alle vluchten met drones

Op een aantal plekken in Nederland mag met geen enkele drone worden gevlogen. Dit mag niet boven: 

 • overheidsgebouwen;
 • paleizen en gebouwen van het koninklijk huis;
 • militaire (oefen)terreinen;
 • evenementen of andere tijdelijk afgezette gebieden;
 • beschermde natuurgebieden boven de Waddenzee;
 • sommige Natura 2000-gebieden.

Verboden gebieden voor vluchten met een laag risico (open categorie)

Er gelden speciale regels voor vluchten met een laag risico (open categorie). Zo mag u in deze categorie niet vliegen boven:

 • wegen met een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur of hoger;
 • spoorlijnen;
 • gebieden rond luchthavens;
 • helikopterplatforms bij ziekenhuizen;
 • hoogspanningskabels;
 • drinkwatergebieden;
 • grote zeehavens;
 • bedrijven met gevaarlijke stoffen
 • beveiligde terreinen;
 • gebieden waar noodhulpdiensten actief zijn;
 • laagvliegroutes en –gebieden. Hier zijn tot maximaal 30 meter boven de grond wel drones toegestaan die:
  • van de A1-categorie zijn en maximaal 250 gram wegen;
  • van de A2-categorie zijn en maximaal 2 kilogram wegen.

Verboden gebieden voor vluchten met een gemiddeld risico (specifieke categorie)

Er gelden speciale regels voor vluchten met een gemiddeld risico. U mag deze vluchten alleen uitvoeren als u een exploitatievergunning heeft. U kunt deze vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT stelt het exacte risico van de vlucht vast. Dit kan gevolgen hebben voor de gebieden waar u met de drone mag vliegen. Deze vergunning kan bijvoorbeeld het toegestane vlieggebied beperken of juist vluchten over bepaalde gebieden toestaan.

Overzichtskaarten verboden vliegzones

Er zijn verschillende kaarten die tonen waar u niet mag vliegen, of alleen onder bepaalde voorwaarden. Op de vliegkaarten van GoDrone en Aeret Kaartviewer staan de (verboden) vliegzones in Nederland.

Let op: De situatie ter plekke kan afwijken van wat de kaarten aangeven. Kijk bijvoorbeeld goed naar de aanwezigheid van (hoogspannings)kabels, kranen en andere hoge objecten, (groepen) mensen of ander luchtverkeer. Stop uw vlucht voordat gevaar ontstaat voor andere luchtvaartuigen, mensen, dieren, het milieu of eigendommen.