Kabinet zet tijdelijk subsidieregeling voor energieadvies MKB stop om verder oneigenlijk gebruik te voorkomen

Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. De SVM is in 2021 in het leven geroepen om mkb’ers ondersteuning te bieden bij de kosten voor energieadvies. De regeling is destijds bewust zo simpel en laagdrempelig mogelijk gemaakt zodat mkb-ondernemers zich kunnen richten op ondernemen en niet onnodig met papierwerk worden opgezadeld. In de afgelopen twee maanden zijn echter steeds meer signalen binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele  energie-adviseurs. De grote aantallen aanvragen die zij momenteel indienen, heeft het kabinet doen besluiten om de regeling nu tijdelijk stop te zetten zodat de regeling in een nieuwe jas kan worden gestoken met strengere kwaliteitseisen. Hiermee wordt verder oneigenlijk verbruik voorkomen en kan de regeling worden verbeterd om mkb’ers beter te ondersteunen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is een subsidieregeling die mkb’ers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen de mogelijkheid geeft om 80% van de kosten voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen gesubsidieerd te krijgen voor in totaal een maximum van € 2.500. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.

Oneigenlijk gebruik

Het kabinet vindt het belangrijk om mkb’ers te blijven ondersteunen bij de klimaat- en energietransitie. Tegelijkertijd constateert het kabinet ook dat de regeling in de huidige vorm niet het gewenste effect heeft omdat bepaalde energie-adviseurs momenteel op oneigenlijke wijze gebruikmaken van de laagdrempeligheid van de regeling waardoor mkb’ers niet goed worden geholpen met verduurzaming. Zo zijn er in de afgelopen 2 maanden bij RVO meldingen binnengekomen van energie-adviseurs die onterecht voorspiegelen dat hun diensten gratis zijn, zich als RVO-medewerker voordoen en/of misleidende informatie verstrekken, bijvoorbeeld door te stellen dat het verplicht is om energie-advies af te nemen.

Aanpassen regeling

Het kabinet heeft daarom besloten om de regeling per direct tijdelijk te sluiten. Het is vanaf 14 juli niet meer mogelijk om nieuwe subsidieaanvragen te doen. Het blijft wel mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor kosten voor subsidiabele activiteiten die zijn verricht voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen die door mkb’ers zijn gemaakt vóór 14 juli 2022. Gelet op de grote maatschappelijke waarde van energiebesparing, ook in het licht van de situatie op de energiemarkten, onderzoekt het kabinet hoe de regeling zo snel mogelijk en bij voorkeur dit najaar weer open kan. Het doel is om de regeling nog steeds eenvoudig te houden voor het mkb, maar in elk geval strengere eisen te stellen aan de adviseurs en de kwaliteit van de adviezen en de ondersteuning.