Wanneer moet mijn bedrijf een milieujaarrapportage opstellen?

Grote industriële bedrijven kunnen ernstige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Het energiegebruik en watergebruik of het afval kunnen in lucht, water en bodem terechtkomen. Is dat bij uw bedrijf het geval, dan moet u een milieuverslag opstellen over uw bedrijf. U moet uw verslag over het voorgaande jaar elk jaar voor 1 april indienen.

Milieujaarrapportages bij ernstige vervuiling milieu

Industriële bedrijven rapporteren in de milieujaarrapportage hun afval, energie- en watergebruik en uitstoot naar lucht, water en bodem. Dit is het Europese Pollutant Release Transfer Register (PRTR). Zij rapporteren aan het bevoegd gezag (overheid). In veel gevallen is dit de provincie.

Of u een milieujaarverslag moet opstellen en indienen, hangt af van de activiteiten van uw bedrijf. Meer informatie over het milieuverslag vindt u op de website e-MVJ.

Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV)

U kunt uw integraal PRTR-verslag elektronisch opstellen en indienen via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).