De Friese taal

De Rijksoverheid en de provincie Fryslân willen de Friese taal behouden en bevorderen. Daarom is het Fries in de wet erkend als een officiële taal in Fryslân. Inwoners hebben het recht het Fries te gebruiken in bepaalde situaties in de provincie Fryslân. Bijvoorbeeld in de rechtbank of in contact met de gemeente. Ook hebben inwoners binnen de provincie recht op het vak Fries in het onderwijs.

Lees deze pagina in het Fries (pdf, download).

Bescherming van de Friese taal

De Friese taal is erkend als officiële taal via de Wet gebruik Friese taal en onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Europese landen mogen andere talen dan hun officiële landstaal erkennen. Zo beschermen zij de culturele rijkdom van Europa. Bijvoorbeeld met het aanbod van het vak Fries in Fryslân. Of door de bijdrage van het Rijk aan de regionale omroep Omrop Fryslân.

Bescherming als nationale minderheid

In Nederland zijn Friezen erkend onder het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. De overheid vindt het belangrijk dat Friezen hun taal en cultuur kunnen uitdrukken. Taal is een belangrijk onderdeel van het Kaderverdrag.

Afspraken Rijksoverheid en provincie Fryslân 

Het Rijk en de provincie Fryslân maken afspraken over het gebruik van de Friese taal op bijvoorbeeld scholen en in de media. Deze afspraken staan in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023. Het Rijk en de provincie wil dat in 2030 meer Friezen Fries kunnen lezen en schrijven.
In overleg met de Rijksoverheid heeft de provincie Fryslân de rol van De taalskipper Frysk gekregen. Dit betekent dat de provincie Fryslân stuurt op het nakomen van de afspraken over de Friese taal in Fryslân. De Taalskipper verbindt en inspireert mensen en organisaties in de provincie die bezig zijn met de Friese taal.
Het onafhankelijk Orgaan voor de Friese taal DINGtiid adviseert de overheid en de provincie Fryslân over de Friese taal.

Fries in het onderwijs

Op scholen in de provincie Fryslân volgen scholieren het vak Fries. Scholen zijn verplicht het Fries als vak aan te bieden. Behalve als de provincie Fryslân een school (gedeeltelijke) toestemming heeft gegeven om geen Fries aan te hoeven bieden. Verder mogen Friese scholen het Fries naast het Nederlands ook als voertaal in het onderwijs gebruiken. Het vak Fries kan een onderdeel zijn van het eindexamenpakket voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.