De Friese taal

De Rijksoverheid en de provincie Fryslân willen de Friese taal houden en vergroten. Daarom is het Fries erkend als een officiële taal in Fryslân. Inwoners hebben onder meer recht op het vak Fries in het onderwijs.

Lees deze pagina in het Fries (pdf, download).

Bescherming van de Friese taal

De Rijksoverheid erkent de Friese taal als officiële taal via de Wet gebruik Friese taal en onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Europese landen mogen andere talen dan hun officiële landstaal erkennen. Zo beschermen zij de vele talen in Europa. Bijvoorbeeld met het aanbod van het vak Fries in Fryslân. Of door de bijdrage van het Rijk aan de regionale omroep Omrop Fryslân.

Bescherming als nationale minderheid

In Nederland zijn Friezen erkend onder het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. De overheid vindt het belangrijk dat Friezen hun taal en cultuur kunnen uitdrukken. Taal is een belangrijk onderdeel van het Kaderverdrag.

Afspraken Rijksoverheid en provincie Fryslân 

Het Rijk en de provincie Fryslân maken afspraken over het gebruik van de Friese taal. Deze afspraken staan in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023. Het Rijk en de provincie wil dat in 2030 meer Friezen Fries lezen en schrijven.
De provincie Fryslân heeft de rol van de taalskipper Frysk gekregen. Dit betekent dat de provincie stuurt op het houden aan de afspraken over de Friese taal. De Taalskipper verbindt en inspireert mensen en organisaties die bezig zijn met de Friese taal.
Het onafhankelijk Orgaan voor de Friese taal DINGtiid adviseert de overheid en de provincie over de Friese taal.

Fries in het onderwijs

Op scholen in de provincie Fryslân volgen scholieren het vak Fries. Scholen moeten verplicht het Fries als vak aanbieden. Behalve als de provincie Fryslân een school (gedeeltelijke) toestemming heeft gegeven om geen Fries te geven. Verder mogen Friese scholen het Fries naast het Nederlands ook als voertaal in het onderwijs gebruiken. Het vak Fries kan een onderdeel zijn van het eindexamenpakket voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.