Benoeming leden adviescollege Nederlandse Gebarentaal

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met de benoeming van de voorzitter en de leden van het adviescollege Nederlandse Gebarentaal. Per 1 juli 2021 is de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal van kracht geworden, waarmee ook het adviescollege Nederlandse Gebarentaal is ingesteld.

De leden zijn:

  • de heer drs. J.B. Wesemann (Johan), tevens voorzitter
  • mevrouw mr. K.S.J. English - van Berkel (Kim)
  • de heer T. Bloem (Tony)
  • de heer Prof. Dr. O.A. Crasborn (Onno)
  • mevrouw J. Oyserman (Joni)

Voorzitter Wesemann: ‘Het adviescollege Nederlandse Gebarentaal is een belangrijke stap om de samenleving bewust te maken van de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. De gebarentaal is een meerwaarde voor ons allemaal. Zo zijn bij het adviescollege gedreven mensen betrokken uit bijvoorbeeld het onderwijs, de wetenschap, maar ook gebarentaalgebruikers, moedertaalsprekers en ouders van dove kinderen. Het adviescollege ziet genoeg taken voor zich die we graag op ons willen nemen als bijdrage ten dienste van dove en slechthorende mensen in een inclusieve samenleving.’

Vergroot afbeelding
De leden van het adviescollege. Vanaf links met de klok mee: Johan Wesemann (voorzitter), Tony Bloem, Kim English-van Berkel, Onno Crasborn en Joni Oyserman.

De benoeming gaat in per 1 januari 2022. Het adviescollege kan de minister van BZK gevraagd en ongevraagd advies geven over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal in de samenleving. Het adviescollege is hierin onafhankelijk. De benoeming is in principe voor vier jaar met mogelijkheid tot verlenging.