Exportcontrole strategische goederen

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Beleid controle strategische goederen en diensten

Goederen of diensten voor militair gebruik kunnen de internationale veiligheid in gevaar brengen. De overheid controleert daarom vooraf of bepaalde goederen in verkeerde handen kunnen vallen. Zo controleert de douane de productie en export van chemische stoffen die ook een militaire toepassing hebben.

Beleid exportcontrole strategische goederen

Nederland baseert zijn beleid van exportcontrole op 8 criteria van de Europese Unie (EU). De goederen mogen geen bedreiging vormen voor:

 1. internationale verplichtingen van EU-lidstaten;
 2. mensenrechten en het internationaal humanitair recht in het ontvangende land;
 3. de interne veiligheid in het ontvangende land;
 4. de regionale vrede, veiligheid en stabiliteit;
 5. de nationale veiligheid van de lidstaten en hun bondgenoten;
 6. het gedrag van het ontvangende land tegenover de internationale gemeenschap: ondersteunt een land terrorisme, dan mogen geen wapens worden uitgevoerd;
 7. het risico dat de goederen binnen het ontvangende land worden omgeleid of ongewenst verder worden geëxporteerd;
 8. het sociale en economische beleid van het ontvangende land: dit land mag niet veel meer uitgeven aan defensie dan aan sociaal en economisch beleid.

De uitwerking van voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie staat in het Gemeenschappelijk standpunt van de EU.

Jaarrapport exportvergunningen strategische goederen

In het jaarrapport over het exportcontrolebeleid legt de overheid verantwoording af voor het beleid. In het rapport staat ook een overzicht van de afgegeven vergunningen.

Strategische goederen en diensten

Het beleid voor exportcontrole richt zich op 3 categorieën:

 • Militaire goederen

  Tanks, geweren en munitie zijn voorbeelden van militaire goederen.
 • Goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use)

  Producten die voor tweeërlei gebruik (dual-use) geschikt zijn, kennen zowel een civiele als een militaire toepassing. Bijvoorbeeld: bepaalde brandvertragers worden in de bouw gebruikt maar ook als grondstof voor gifgas.
 • Strategische diensten

  Reparaties en onderhoud van militaire of dual-use-goederen en instructies in het gebruik ervan, zijn strategische diensten. Ook bepaalde softwareleveranties vallen hieronder.

Aanvraagformulieren handel strategische goederen

Aanvraagformulieren voor het verhandelen van strategische producten staan op de website van de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane.

Regels export strategische goederen

De regels voor de handel in strategische goederen en diensten staan in het Handboek VGEM van de Douane.

Gevolgen exportcontrole VS voor Nederland

De exportregels van de Verenigde Staten (VS) gelden soms ook voor bedrijven en personen buiten de VS. De Nederlandse overheid controleert goederen hier niet op. Ondernemers moeten zelf de Amerikaanse wetgeving in de gaten houden. Bij het Bureau of Industry and Security vindt u informatie over het exportcontrolebeleid van de VS.

Vergunning handel militaire goederen in de EU

Goederen mogen geen risico vormen voor de volksgezondheid, veiligheid of het milieu van Europese landen. Producten als splijtstoffen en raketmotoren vallen daarom niet onder het vrije verkeer van goederen. Voor die producten heeft de EU een lijst van militaire goederen. Ondernemers moeten een vergunning aanvragen voor het uitvoeren van militaire goederen

Vergunning handel dual-use-goederen in de EU

De meeste dual-use-goederen worden gebruikt in producten voor consumenten. Bijvoorbeeld chemische stoffen voor medicijnen en chips voor computers. Verkoopt uw bedrijf dit soort producten binnen de EU, dan hoeft u daarvoor geen vergunning aan te vragen. U moet wel op handelsdocumenten, zoals offertes en facturen, vermelden dat de goederen vergunningplichtig zijn bij export uit de EU. De regels voor de handel in goederen voor tweeërlei gebruik staan in een verordening van de EU.

Internationale sancties

Soms neemt de internationale gemeenschap maatregelen vanwege een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. De maatregelen moeten het gedrag van een land of bestuur veranderen. Zo heeft de EU sancties opgelegd aan Syrië omdat het land de eigen bevolking onderdrukt. Ook import en/of export van strategische goederen behoort tot één van de mogelijke internationale maatregelen (sancties).

De Rijksoverheid. Voor Nederland