UBO-register

Op 27 maart 2022 moeten organisaties hun UBO’s hebben geregistreerd. Dat betekent dat zij dan hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register moeten hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het UBO-register volgt uit Europese regels. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Mensen die het register willen inzien moeten zich eerst registeren.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). 

Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Sancties bij niet of fout registreren

Niet op tijd registreren of verkeerde informatie doorgeven is verboden. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft op de juistheid en volledigheid van de registraties. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete krijgen. In bijzondere situaties kunnen gevallen overgedragen worden aan het Openbaar Ministerie. 

UBO-register actief in alle EU-landen

Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten actief zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Een deel van de gegevens in het register is openbaar.

Waarom een UBO-register?

Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan:

 • witwassen;
 • corruptie;
 • belastingontduiking;
 • fraude;
 • financiering van terrorisme.

Transparantie over wie achter juridische entiteiten zit, maakt het mogelijk voor autoriteiten, poortwachters, journalisten en maatschappelijke organisaties om onderzoek te doen. Daarnaast kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen. Ook bevordert beter onderzoek naar bijvoorbeeld fraude een gelijk speelveld voor ondernemers. Tot slot heeft transparantie ook een preventief effect, het verhullen van criminele activiteiten achter juridische entiteiten wordt lastiger.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

 • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;

 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;

 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;

 • rederijen;

 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);

 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);

 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;

 • kerkgenootschappen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

 • beursgenoteerde vennootschappen;

 • eenmanszaken;

 • publiekrechtelijke rechtspersonen;

 • verenigingen van eigenaars;

 • enkele historische rechtspersonen.

UBO inschrijven in het register

Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

 • voornaam en achternaam;

 • geboortemaand en -jaar;

 • nationaliteit;

 • woonstaat;

 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?

De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat dan om:

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);

 • geboortedag;

 • geboorteland en –plaats;

 • woonadres;

 • afschrift van geldig identiteitsdocument;

 • afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.

UBO-register waarborgt privacy via AVG

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is.

Afscherming van openbare gegevens van de UBO

In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen. Dit is mogelijk als de UBO:

 • minderjarig is;
 • onder curatele of onder bewind staat;
 • politiebeveiliging heeft.

Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen wel altijd alle gegevens inzien.

Geen UBO-register voor buitenlandse ondernemingen

UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Meer informatie over het UBO-register

Meer (praktische) informatie over het UBO-register kunt u terugvinden op de website van de Kamer van Koophandel. Of bel met de KVK UBO-lijn: 088 585 4 585.