UBO-register

Op 27 maart 2022 moesten organisaties hun UBO’s hebben geregistreerd. Dat betekent dat zij hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het UBO-register volgt uit Europese regels. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Mensen die in het register willen kijken moeten zich eerst registeren.

UBO: eigenaar of persoon met feitelijke zeggenschap

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). 

Bij een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) gaat het om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Sancties bij niet of fout registreren

Niet op tijd registreren of verkeerde informatie doorgeven is verboden. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert of de registraties kloppen en compleet zijn. Is dat niet zo, dan kunnen organisaties bijvoorbeeld een geldboete krijgen. In bijzondere situaties draagt BEH zulke gevallen over aan het Openbaar Ministerie (OM).

UBO-register actief in alle EU-landen

Het UBO-register maakt inzichtelijk wie de belanghebbenden zijn bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Dit volgt uit de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Een deel van de gegevens in het register is openbaar.

UBO-register tegen criminele handelingen

Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • witwassen;
 • corruptie;
 • belastingontduiking;
 • fraude;
 • financiering van terrorisme.

Autoriteiten, poortwachters, journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen onderzoek doen omdat ze door het register weten wie achter juridische entiteiten zit. Daarnaast kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen. Ook verbetert het UBO-register onderzoek naar bijvoorbeeld fraude. Tot slot heeft transparantie ook een preventief gevolg: criminele activiteiten verbergen achter juridische entiteiten wordt lastiger.

Organisaties met UBO-registratieplicht

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties: 

 • (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
 • andere rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties; 
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen; 
 • rederijen (bedrijven die schepen hebben); 
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs); 
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs); 
 • Europese economisch samenwerkingsverbanden; 
 • kerkgenootschappen.

Organisaties zonder UBO-registratieplicht

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaars (VvE's);
 • enkele historische rechtspersonen.

UBO inschrijven in het register

Organisaties hadden tot uiterlijk 27 maart 2022 de tijd om hun UBO in te schrijven via de Kamer van Koophandel

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Gegevens opvragen uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?

De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat dan om:

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • geboortedag;
 • geboorteland en –plaats;
 • adres;
 • kopie van geldig identiteitsdocument;
 • kopie van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Alleen autoriteiten die er volgens de wet recht op hebben en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens zien.

UBO-register verzekert privacy via AVG

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is.

Afscherming openbare gegevens van de UBO

In speciale omstandigheden kan een UBO vragen om de openbare gegevens af te laten schermen. Dit kan als de UBO:

 • minderjarig is;
 • onder curatele of onder bewind staat;
 • politiebeveiliging heeft.

Organisaties zoals het OM, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen wel altijd alle gegevens bekijken.

Geen UBO-register voor buitenlandse ondernemingen

UBO’s van buitenlandse ondernemingen staan niet in het register. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij moeten zich houden aan de wetten in het land waar zij zijn opgericht.

Meer informatie over het UBO-register

Meer (praktische) informatie over het UBO-register kunt u terugvinden op de website van de Kamer van Koophandel. Of bel met de KVK UBO-lijn: 088 585 4 585.