Financiering primair onderwijs

In het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs krijgen schoolbesturen één basisbedrag per leerling en per school (lumpsum). Hoeveel geld een school krijgt, hangt af van het leerlingaantal op 1 februari van het jaar ervoor. Sommige scholen krijgen extra geld, bijvoorbeeld kleine scholen of om onderwijsachterstanden aan te pakken. Er gaat ongeveer € 14 miljard naar scholen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op hoe scholen dit geld uitgeven.

Verdeling geld primair onderwijs

Elk jaar krijgen scholen geld van de Rijksoverheid voor bijvoorbeeld:

  • Een bedrag per school
  • Een bedrag per leerling
  • Extra bekostiging voor een bijzondere situatie (bijvoorbeeld kleine scholen of scholen met een nevenvestiging)
  • Aanvullende bekostiging voor scholen die les geven aan bepaalde doelgroepen die extra aandacht nodig hebben.

De gemeente betaalt nieuwbouw en uitbreiding van de scholen.

Toezicht en verantwoording in het basisonderwijs

Besturen en scholen van het primair onderwijs zijn verantwoordelijk voor betrouwbaar financieel beheer. Besturen en scholen moeten zich hierover intern en extern verantwoorden. Dit betekent onder andere dat zij jaarlijks een verslag maken over hun financiële beleid. De inspectie ziet erop toe dat besturen en scholen dit verslag opstellen.  En dat scholen daarmee voldoen aan de wet.

Jaarverslag over financieel beleid

Alle onderwijsinstellingen die overheidsgeld ontvangen, stellen een jaarverslag op. Hiermee geven zij inzicht in hun (financiële) beleid. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) staat aan welke eisen dit jaarverslag moet voldoen.

Toezicht Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs controleert elk jaar of een school het overheidsgeld goed besteedt. Als het vermoeden bestaat dat scholen geld niet goed besteden, stelt de inspectie een onderzoek in. Scholen zonder duidelijke risico's onderzoekt de inspectie met een steekproef. Scholen met risico's onderzoekt de inspectie meteen.

De inspectie controleert ook de werkzaamheden van de accountant van de school. Ieder jaar stelt de inspectie een Onderwijsverslag op: de Staat van het Onderwijs. Dit verslag beschrijft onder meer de financiële situatie van verschillende onderwijssectoren.