Financiering basisonderwijs

In het basisonderwijs krijgen schoolbesturen 1 bedrag (lumpsum) voor  bijvoorbeeld personeel, leermiddelen en onderhoud van de school. Er gaat ongeveer € 14 miljard aan bekostiging naar scholen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op hoe scholen dit geld uitgeven.

Verdeling geld primair onderwijs

Elk jaar krijgen scholen geld van de Rijksoverheid voor bijvoorbeeld:

  • personeel
  • leermiddelen
  • de schoonmaak
  • het onderhoud van het schoolgebouw

De gemeente betaalt nieuwbouw en uitbreiding van de scholen.

Vanaf 1 januari 2023 veranderen de regels voor de verdeling van het geld. Scholen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf die datum één basisbedrag per leerling en per school. Hoeveel geld een school krijgt, hangt af van het aantal leerlingen dat de school had op 1 februari van het jaar ervoor. Sommige scholen krijgen daarnaast extra budget, bijvoorbeeld kleine scholen of om onderwijsachterstanden aan te pakken. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat welk bedrag het ministerie per leerling beschikbaar stelt.

Toezicht en verantwoording in het basisonderwijs

Besturen en scholen van het basisonderwijs zijn dus verantwoordelijk voor deugdelijk financieel beheer. Besturen en scholen moeten zich hierover intern en extern verantwoorden. Dit betekent onder andere dat zij jaarlijks een verslag maken over financiële beleid. De inspectie ziet erop toe dat besturen en scholen dit allemaal doen en daarmee voldoen aan de wet.

Jaarverslag over financieel beleid

Alle onderwijsinstellingen die overheidsgeld ontvangen, moeten een jaarverslag opstellen. Hiermee geven zij inzicht in hun (financiële) beleid. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) staat aan welke eisen het jaarverslag moet voldoen.

Toezicht Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs controleert elk jaar of een school het overheidsgeld goed besteedt. Als het vermoeden bestaat dat scholen geld niet goed besteden, stelt de inspectie een onderzoek in. Scholen zonder duidelijke risico's onderzoekt de inspectie steekproefsgewijs. Scholen met risico's onderzoekt de inspectie meteen.

De inspectie controleert ook de werkzaamheden van de accountant van de school. Ieder jaar stelt de inspectie een Onderwijsverslag op: de Staat van het Onderwijs. Dit verslag beschrijft onder meer de financiële situatie van verschillende onderwijssectoren.