Financiering basisonderwijs

In het basisonderwijs krijgen schoolbesturen 1 bedrag (lumpsum) voor personeel en materieel, zoals leermiddelen en onderhoud van de school. Schoolbesturen krijgen daarnaast soms extra geld voor betere prestaties. Er gaat ongeveer € 12 miljard aan bekostiging naar scholen. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat welk bedrag het ministerie per leerling beschikbaar stelt.

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Het kabinet wil de regels voor de verdeling van het geld duidelijker, eenvoudiger en beter voorspelbaar maken. Scholen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 één basisbedrag per leerling en per school. Dat staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging po (primair onderwijs).

Verdeling geld primair onderwijs

Tot eind 2022 krijgen basisscholen elk jaar geld van de Rijksoverheid voor personeel en materieel. Hoeveel geld een school krijgt, hangt af van het aantal leerlingen dat de school had op 1 oktober van het jaar ervoor.

  • Personeelskosten
    Het schoolbestuur krijgt ieder schooljaar geld voor personeelskosten. Daarnaast krijgen sommige schoolbesturen extra geld. Bijvoorbeeld kleine scholen of om onderwijsachterstanden aan te pakken.
  • Kosten leermiddelen, schoonmaak en onderhoud basisscholen
    Het schoolbestuur krijgt ook geld voor materieel. Dit geld is bedoeld voor bijvoorbeeld leermiddelen, schoonmaak en onderhoud van het gebouw. De gemeente betaalt nieuwbouw en uitbreiding van de scholen.

Toezicht en verantwoording in het basisonderwijs

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan hun scholen. Wel moeten zij zich houden aan de wetgeving. Ook moeten ze jaarlijks een verslag maken over hun onderwijskundige en financiële beleid.

Jaarverslag over financieel beleid

Alle onderwijsinstellingen die overheidsgeld ontvangen, moeten een jaarverslag opstellen. Hiermee geven zij inzicht in hun (financiële) beleid. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) staat aan welke eisen het jaarverslag moet voldoen.

Toezicht Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs controleert elk jaar of een school het overheidsgeld goed besteedt. Als het vermoeden bestaat dat scholen geld niet goed besteden, stelt de inspectie een onderzoek in. Scholen zonder duidelijke risico's onderzoekt de inspectie steekproefsgewijs. Scholen met risico's onderzoekt de inspectie meteen.

De inspectie controleert ook de werkzaamheden van de accountant van de school. Ieder jaar stelt de inspectie een Onderwijsverslag op. Hierin staat onder meer de financiële situatie van verschillende onderwijssectoren beschreven.