Financiering basisonderwijs

In het basisonderwijs ontvangen schoolbesturen 1 budget voor personeel en leermiddelen: de lumpsum. Basisscholen ontvangen daarnaast extra budget via de prestatiebox.

Personeelskosten basisonderwijs

De school krijgt een bepaalde hoeveelheid geld voor personeelskosten. Bepalend hiervoor is het aantal leerlingen dat de school op 1 oktober van het voorgaande jaar telde. De lumpsum houdt er rekening mee dat ouder personeel meestal meer verdient dan jonger personeel.

Kosten schoonmaak en onderhoud basisscholen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de vergoedingen voor materiële kosten in het basisonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van programma's van eisen (pve's). Hierin staat om welke materiële voorzieningen het gaat en wat ze kosten. Het gaat onder andere om:

  • afschrijvingstermijn van meubilair;
  • schoonmaakkosten; 
  • onderhoud aan het gebouw.

Het ministerie past de vergoeding elk jaar aan de prijsontwikkelingen aan. Eens in de 5 jaar bekijkt een extern bureau de vergoedingen. 

Kosten onderhoud gebouwen en nieuwbouw in basisonderwijs

In het basisonderwijs moeten schoolbesturen zelf het binnen- en buitenonderhoud van een schoolgebouw betalen. De gemeente betaalt nieuwbouw en uitbreiding.

Prestatiebox: extra budget voor betere prestaties

Naast de lumpsum ontvangen basisscholen ook extra geld via de prestatiebox.