Afspraken tussen regio en Rijk over versterking van 1588 woningen

Het was al duidelijk, maar nu hebben de burgemeesters van de gemeenten Groningen, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen er ook afspraken over gemaakt met de ministers Wiebes en Ollongren. De versterking van 1588 woningen gaat door. Het afgegeven versterkingsadvies kan worden uitgevoerd waardoor woningcorporaties, hun huurders en particuliere eigenaren plannen kunnen maken voor het versterken of het slopen en herbouwen van woningen. Een groot deel van de woningen is in eigendom van woningcorporaties Wierden en Borgen, Groninger Huis, Woongroep Marenland, Acantus, en Woonzorg Nederland. De Nationaal Coördinator Groningen ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering.

Het gaat om de 1588 woningen waarvoor in de zomer van 2018 versterkingsadviezen zijn afgegeven en waarvan de eigenaren de keus hebben dit versterkingsadvies uit te laten voeren. Zo willen Rijk en regio tegemoetkomen aan gewekte verwachtingen bij bewoners. Met de nieuwe afspraken kan de uitvoering nu worden gestart.

Bewoners centraal

Met lokale dorps- en wijkplannen, in afstemming met hun eigen lokale partners, gaan de gemeenten de aanpak uitvoeren. Zo ontstaat meer ruimte voor lokaal maatwerk en inbreng en afstemming van bewoners. De eerste projecten starten in Delfzijl. Hierbij is gekozen voor een nieuwe werkwijze, waarbij bewoners en woningeigenaren in een vroeger stadium betrokken worden en eerder duidelijkheid krijgen over datgene waar ze recht op hebben. Dit wordt gezien als voorbeeld voor de verdere versterkingsaanpak in Gronings aardbevingsgebied. De versterking van de 1588 woningen vindt plaats onder regie van de betrokken gemeenten, waarmee er voor het eerst sprake is van een systeem zonder de NAM.

420 miljoen

Voor het uitvoeren van de versterkingsadviezen is in totaal 420 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, die dit voor ongeveer de helft verhaalt bij de NAM. Daarnaast doen de woningcorporaties een bijdrage. Afgesproken is dat de eerste 42 miljoen euro op zeer korte termijn door het Rijk wordt overgemaakt aan de gemeenten.

Gemeente Aantal woningen
Aantal woningen per gemeente
Appingedam 849
Delfzijl 527
Midden-Groningen 89
Groningen 123
Totaal 1588
Eigenaren Aantal woningen
Eigenaren van woningen
Particulieren 461
Acantus 387
Woongroep Marenland 483
Wierden en Borgen 16
Groninger Huis 223
Woonzorg Nederland 18