Voorlopig geen toestemming voor gaswinning Ternaard

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft voorlopig geen toestemming voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Dat heeft hij vandaag laten weten. Vijlbrief baseert zich op een advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder ziet te grote risico’s van bodemdaling voor de Waddenzee. De zorgvuldigheid vereist dat NAM in de gelegenheid wordt gesteld om ook berekeningen aan te leveren voor scenario’s met lagere winning.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Vijlbrief aan dat hij gegeven het advies van SodM niet anders kan dan toestemming weigeren, tenzij uit de aanvullende gegevens van NAM blijkt dat de winning geen nadelige gevolgen heeft voor de Waddenzee.

De gas- en zoutwinning onder de Waddenzee volgt het ‘hand aan de kraan’-principe om natuurlijke schade te voorkomen. Er wordt daarbij vastgesteld hoeveel gas- of zoutwinning er gewonnen kan worden zodat bodemdaling binnen de natuurlijke grenzen blijft. Deze zogenaamde gebruiksruimtes voor de gas- en zoutwinning onder de Waddenzee worden mede bepaald door de verwachte relatieve zeespiegelstijging, de combinatie van bodemdaling door natuurlijke processen en de voorspelde bodemdaling door delfstoffenwinning.

Hogere zeespiegelstijging

Uit een recent rapport over de zeespiegelstijging blijkt dat deze stijging sneller gaat dan tot nu toe werd gedacht. Staatssecretaris Vijlbrief heeft vervolgens aan SodM gevraagd om in kaart te brengen wat deze stijging betekent voor het gaswinningsproject Ternaard. Volgens SodM heeft het nieuwe advies belangrijke gevolgen voor het ingediende winningsplan Ternaard en de besluitvorming hierover. Volgens SodM zijn er te grote onzekerheden met betrekking tot de bodemdaling als gevolg van de voorgenomen gaswinning. SodM adviseert daarom gaswinning vanuit Ternaard niet toe te staan.

Staatssecretaris Vijlbrief: “Wij moeten als kabinet goed kijken naar mogelijke gevolgen van gaswinning en we gaan dan ook zeer secuur te werk. Het advies van SodM over de risico’s is heel duidelijk en daarom heb ik besloten om voorlopig geen toestemming te geven.”

De nieuwe inzichten in de zeespiegelstijging zullen worden verwerkt in een aanpassing van het gebruiksruimtebesluit. Alle operators in het waddengebied moeten automatisch voldoen aan de ruimte in dit nieuwe besluit en hun winning daar zo nodig mee in overeenstemming brengen.

Raad van State

Volgens de uitspraak van de Raad van State moet de staatssecretaris voor 1 april een besluit nemen. Dat is nu niet langer  haalbaar. Daarom gaat Vijlbrief de Raad van State om uitstel vragen van de beslistermijn.