Burgemeesters

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester heeft eigen taken en bevoegdheden en is voorzitter van de gemeenteraad.

Taken burgemeesters

Een burgemeester heeft de volgende taken:

 • Voorzitter van de gemeenteraad
  De burgemeester zorgt voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. De burgemeester is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Wel mag de burgemeester tijdens de vergadering deelnemen aan de overleggen (ook wel beraadslagingen genoemd).
  De gemeenteraad bepaalt waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt. En controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers.
 • Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders 
  Het college van B&W bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college. De burgemeester:
  • let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert.
  • kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De gemeenteraad controleert het college van B&W.
  • kan als lid van het college van B&W ook speciale taken hebben. Bijvoorbeeld door zich bezig te houden met personeel en organisatie, financiën en economische zaken. Of met voorlichting en public relations. Het college van B&W beslist welke taken (portefeuilles) de burgemeester precies krijgt.
 • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid
  De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Denk hierbij aan:
  • het voorkomen van overlast en ordeverstoringen bestrijden.
  • het verbieden van openbare bijeenkomsten als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

Benoemen burgemeester

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.

Lees welke stappen moeten worden gezet om een burgemeester te benoemen.

Rechtspositie burgemeesters

Op de website politiekeambtsdragers.nl staat informatie over de rechtspositie van burgemeesters. Bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden en pensioen van een burgemeester.