Burgemeesters

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook heeft hij eigen taken en bevoegdheden en is hij voorzitter van de gemeenteraad.

Taken burgemeesters

Een burgemeester heeft de volgende taken:

 • Voorzitter van de gemeenteraad
  De burgemeester zorgt voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de overleggen (ook wel beraadslagingen genoemd) deelnemen.
  De gemeenteraad bepaalt waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt. En controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers.
 • Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders┬á
  Het college van B&W bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college. De burgemeester let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De gemeenteraad controleert het college van B&W.
  De burgemeester kan als lid van het college van B&W ook speciale taken hebben. Hij houdt zich bijvoorbeeld bezig met personeel en organisatie, financi├źn en economische zaken. Of voorlichting en public relations. Het college van B&W beslist welke taken (portefeuilles) de burgemeester precies krijgt.
 • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid
  De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Hij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

Benoemen burgemeester

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.

Lees welke stappen moeten worden gezet om een burgemeester te benoemen.

Rechtspositie burgemeesters

Op de website politiekeambtsdragers.nl staat informatie over de rechtspositie van burgemeesters. Bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden en pensioen van een burgemeester.