Raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

Taken raadsleden

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. De leden van de gemeenteraad maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag van de gemeente. Daarnaast hebben raadsleden ook de volgende taken:

  • Contact met inwoners
    Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.
  • Praktische zaken
    Raadsleden behandelen ook veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De raad maakt ook algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden. 

De taken van de gemeenteraad staan in de Gemeentewet.

Rolverdeling gemeenteraad en college van B&W

Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van burgemeester en wethouders. Deze verdeling staat in de Wet dualisering gemeentebestuur.

Raadsleden worden gekozen

De raadsleden worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Hiervoor zijn de gemeenten ingedeeld in inwonersklassen. Gemeenten met de kleinste inwonersklasse hebben 9 raadsleden. Gemeenten met de grootste inwonersklasse hebben 45 raadsleden.

Rechtspositie raadsleden

Op de website politiekeambtsdragers.nl staat informatie over de rechtspositie van raadsleden. Bijvoorbeeld over vergoedingen voor raadsleden.

Commissies van de gemeenteraad

De gemeenteraad kan commissies instellen voor ondersteuning en advisering.