Inventarisatie buisleidingstroken en infra

Dit onderzoek gaat over het identificeren van mogelijke problemen in het huidige beleid onder de Structuurvisie Buisleidingstroken. De Structuurvisie Buisleidingstroken is een planologisch instrument waarmee de overheid gebieden aanwijst waarin buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen mogen worden aangelegd. Door deze gebieden exclusief te reserveren voor buisleidingen, wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld woningen of andere gevoelige bestemmingen worden gebouwd in de directe omgeving van deze leidingen.

Inventarisatie buisleidingstroken en infra