Geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding in alle overheidsinstellingen?

Ja. U mag geen gezichtsbedekkende kleding dragen in en rondom gebouwen van de overheid zoals gemeentehuizen, politiebureaus en ministeries.

De belangrijkste overheidsinstanties waar u geen gezichtsbedekkende kleding mag dragen:

 • ministeries
 • gemeentehuizen
 • provinciehuizen
 • politiebureaus
 • rechtbanken en gerechtshoven
 • gevangenissen
 • centra voor jeugd en gezin
 • Eerste en Tweede kamer
 • Raad van State
 • De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 • Algemene Rekenkamer
 • Nationale ombudsman
 • de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)
 • de kantoren van het waterschap
 • Publiekrechtelijk ingestelde zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) zoals:
  • Staatsbosbeheer; 
  • Politieacademie; 
  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
  • Sociale Verzekeringsbank; 
  • Koninklijke Bibliotheek; 
  • Huis voor de Klokkenluiders; 
  • het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);
  • de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • College voor de Rechten van de Mens.

Wilt u meer weten? Kijk in het zbo-register welk zbo een publiekrechtelijk zbo is.

Ook op de terreinen (erven) die bij deze overheidsgebouwen horen, mag u geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen. Het terrein of erf is het stuk grond dat bij een overheidsgebouw hoort.

De Rijksoverheid heeft een instructie gemaakt voor beveiligers van rijkskantoren. Hierin staat wat er van beveiligers wordt verwacht als iemand zich met gezichtsbedekkende kleding in of om een gebouw van de Rijksoverheid begeeft. 

Geldt het verbod ook voor stichtingen of verenigingen in het publieke domein?

Het verbod geldt niet voor stichtingen of verenigingen die een voorziening aanbieden met behulp van een subsidie van de overheid. Bijvoorbeeld musea, zwembaden en openbare bibliotheken.

Twijfelt u of u met gezichtsbedekkende kleding een gebouw in mag?

Neem dan contact op met de organisatie voor meer informatie.

Als het gebouw in gebruik is door meerdere organisaties

Soms komt het voor dat een gebouw door meerdere organisaties wordt gebruikt. Bijvoorbeeld particuliere instellingen waar het verbod niet geldt. In deze gevallen geldt het verbod vanaf de ingang van de overheidsinstelling.

Als het overheidsgebouw wordt verhuurd

Bij de verhuur van een overheidsgebouw aan partijen die geen taak van de overheid uitvoeren, geldt het verbod niet.

Vergroot afbeelding Verbod op gezichtsbedekkende kleding in gebouwen van de overheid, de zorg en het onderwijs

Beeld: Min. BZK