Verkenning duurzaamheid voor Structuurvisie Buisleidingen

Het ministerie van VROM heeft CE Delft gevraagd

Korte verkenning van CE Delft, uitgevoerd in opdracht van VROM,  naar de duurzaamheidsaspecten van buisleidingtransport.