Voorbereiding invoering vrachtwagenheffing

Het kabinet werkt aan de voorbereidingen van de invoering van een vrachtwagenheffing in Nederland. Binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens gaan in 2026 deze vrachtwagenheffing betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Het Parlement heeft ingestemd met invoering van deze heffing.

Heffing voor vrachtwagens meer dan 3500 kilo

De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kilo. In de vrachtwagen moet boordapparatuur van een toldienstaanbieder komen. Deze boordapparatuur houdt bij hoeveel kilometer de vrachtwagen heeft afgelegd op wegen waar de heffing geldt.

Toldienstaanbieders ontvangen de gegevens van de boordapparatuur en gaan de te betalen vrachtwagenheffing registeren en innen. Dit doen zij namens de Nederlandse overheid. Met invoering van de vrachtwagenheffing sluit het kabinet aan bij de situatie en werkwijze in andere Europese landen.

Hoe zwaarder de vrachtwagen, hoe hoger de heffing

Voor de vrachtwagenheffing geldt onder meer het volgende:

  • Vrachtwagens betalen per gereden kilometer op de Nederlandse snelwegen en op een aantal lokale en regionale wegen. De heffing op lokale en regionale wegen is bedoeld om het uitwijken van vrachtverkeer tegen te gaan.
  • De hoogte van de heffing hangt af van milieukenmerken en van het gewicht van een vrachtwagen: hoe schoner en lichter, hoe lager de heffing.
  • Met een deel van de inkomsten uit de vrachtwagenheffing wordt verduurzaming en innovatie van de vervoerssector gestimuleerd. 

Wat kost vrachtwagenheffing

Het gemiddelde tarief per kilometer zal ongeveer 15 cent zal bedragen. De Nederlandse vrachtwagenheffing sluit aan bij de systemen van vrachtwagenheffing in Duitsland en België. Op wegen waar tol wordt geheven, zoals bij de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel, de Blankenburgverbinding en de ViA15, hoeft geen vrachtwagenheffing betaald te worden.

Netto-opbrengst terug naar de vervoerssector

Met de invoering van een vrachtwagenheffing verdwijnt in Nederland de belasting zware motorvoertuigen (het Eurovignet) en wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens tot ongeveer het Europese minimum verlaagd. De netto-opbrengst van de heffing zal op het moment van invoering naar verwachting ongeveer 250 miljoen euro per jaar bedragen. Deze netto-opbrengst gaat naar verduurzaming en innovatie van de transportsector.

Meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming Vrachtwagenheffing

Het ministerie werkt samen met de vervoerspartijen evofenedex, Transport & Logistiek Nederland en de stichting VERN aan een Meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming Vrachtwagenheffing. In werkplannen komen concrete maatregelen om de netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing, de ‘terugsluis’ in te zetten voor verduurzaming en innovatie. Deze maatregelen richten zich op elektrisch aangedreven vrachtwagens, het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en vermindering van het aantal vervoerskilometers.

Reageren

Wilt u een vraag stellen over de invoering van de vrachtwagenheffing, of een reactie geven? Dat kan via vrachtwagenheffing.nl

Documenten