Plannen voor invoering vrachtwagenheffing

Het kabinet wil voor 2023 een vrachtwagenheffing invoeren voor het vrachtverkeer uit binnenland en buitenland. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door het parlement.

Invoering vrachtwagenheffing 2023

In 2023 voert de overheid een vrachtwagenheffing in. Onze buurlanden hebben dit al. Met de vrachtwagenheffing gaat het binnenlandse....en buitenlandse vrachtverkeer meer betalen naar gebruik van de weg dan nu. Hoe kan dit systeem straks gaan werken? Net als bijvoorbeeld in België en Duitsland , werkt de vrachtwagenheffing via een kastje in het voertuig- een zogenaamde on-board unit. Deze wordt verstrekt door toldienstverleners. De Nederlandse overheid wil zoveel mogelijk gebruikmaken van kastjes die elders al werken. Zo kun je met één kastje...door meerdere landen rijden. Het kastje maakt tijdens de rit verbinding met het satellietsysteem. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel kilometers zijn gereden op heffingswegen...en wordt er gefactureerd. De milieueigenschappen...en het gewicht van de vrachtwagen maken hierbij verschil: hoe schoner of lichter de wagen, hoe lager de heffing. De gegevens in de on-board unit worden beveiligd. Zo is de privacy van de bestuurder beschermd. De overheid controleert binnenlandse en buitenlandse voertuigen. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. De inkomsten van de vrachtwagenheffing worden teruggesluisd naar de vervoerssector. Via verlaging van de motorrijtuigenbelasting, en voor een belangrijk deel via middelen voor verduurzaming en innovatie. Zo vormt de vrachtwagenheffing de basis voor een goede toekomst van de Nederlandse transportsector!

Heffing voor vrachtwagens meer dan 3500 kilo

De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg.  Rijdt een vrachtwagen op een weg waar de heffing geldt, dan registreert een on-board unit de afgelegde kilometers.

Private aanbieders van toldiensten gaan de vrachtwagenheffing registeren en innen. Dit doen zij namens de tolheffer, de Nederlandse overheid.

Plannen:

 • De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kg.
 • De vrachtwagenheffing gaat gelden op alle snelwegen in Nederland en een aantal regionale en lokale wegen.
 • De hoogte van de heffing zal afhangen van milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe lager de heffing.
 • De inkomsten uit de heffing komen weer bij de vervoerssector terecht.
 • De invoering van de heffing staat gepland voor 2023.

Met de invoering van de vrachtwagenheffing sluit het kabinet aan bij de situatie in de ons omringende landen. Ook wil het kabinet de logistieke keten optimaliseren en de uitstoot van vrachtverkeer verminderen.

Op welke wegen vrachtwagenheffing

De vrachtwagenheffing gaat gelden op alle snelwegen in Nederland. En op een deel van de regionale en lokale wegen. Als er na invoering van de heffing op andere wegen substantiële uitwijk komt, zal de heffing ook op deze wegen gaan gelden. De overheid heeft bijzondere aandacht voor en blijft dit monitoren.  

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat samen met regionale wegbeheerders (provincies, gemeenten en waterschappen) kijken welke uitwijkroutes er zijn. Op basis hiervan stelt IenW de definitieve wegen voor de vrachtwagenheffing vast en blijft het verkeer op en rond deze wegen goed monitoren.

Op wegen waar al tol wordt geheven, komt geen vrachtwagenheffing.

Uitzonderingen

Voertuigen die in eerste instantie niet bedoeld zijn voor goederenvervoer, gaan geen vrachtwagenheffing betalen. Denk aan:

 • landbouw- en bosbouwtrekkers;
 • mobiele kranen;
 • bussen;
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), zoals rijdende winkels (SRV wagens) of veegwagens ;
 • militaire voertuigen;
 • brandweerwagens;
 • vuilniswagens.

Hoogte vrachtwagenheffing

De hoogte van de heffing zal afhangen van milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe lager de heffing. En hoe meer kilometers de vrachtwagens rijden hoe meer heffing ze betalen. Dit kan een stimulans zijn voor de sector om te kiezen voor schonere vrachtwagens, efficiëntere logistiek of transport per schip of over het spoor.

Het tarief staat nog niet vast. Het uitgangspunt voor het tarief zijn de EU-richtlijnen voor wegbeprijzing.

Voor de onderzoeken naar de effecten is het gemiddelde tarief in Duitsland en België (€ 0,15 per kilometer) gebruikt als referentietarief.

Inkomsten gaan naar de vervoerssector

De inkomsten uit de heffing komen weer bij de vervoerssector terecht. Bijvoorbeeld door de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens te verlagen. En om logistieke keten te optimaliseren en de sector te vergroenen. Het kabinet is met de sector in gesprek over een verduurzamings- en innovatieagenda. Hierin komen de concrete maatregelen te staan. Zo draagt de heffing bij aan een toekomstbestendige Nederlandse transportsector.

Ook in andere landen in Europa

In de volgende landen is een vrachtwagenheffing al ingevoerd. België, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Zwitserland. Daarnaast betalen vrachtwagens in vrijwel alle andere Europese landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje, tol bij het gebruik van de snelweg. Dit werkt met een tolplein met slagbomen.

Status                              

Op 9 november 2018 heeft het kabinet de Tweede Kamer de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing aangeboden. Dit beleidskader is de basis voor het wetsvoorstel en de voorbereiding van de realisatie van de vrachtwagenheffing.

De internetconsultatie Wet Vrachtwagenheffing tijdens de zomer van 2019 leverde 187 reacties op. Deze reacties worden wanneer mogelijk in het wetsvoorstel meegenomen. Dit voorstel krijgt de ministerraad begin 2020 aangeboden.

De invoering van de heffing staat gepland voor 2023.

Lees meer over de voortgang op de website Programma Vrachtwagenheffing (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Reageren

Heeft u een vraag over het beleidskader, of wilt u een reactie geven? Vul dan het onderstaande reactieformulier in.

Reactie Beleidskader Vrachtwagenheffing

Alleen invullen indien u namens een organisatie reageert

Heeft u een vraag over het beleidskader, of heeft u behoefte aan een nadere toelichting? Laat ons dit weten via onderstaand invulveld. U kunt uw vraag of reactie ook als document uploaden.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw reactie op het beleidskader Vrachtwagenheffing te verwerken. Verder informeren wij u over het verdere totstandkomingsproces van de vrachtwagenheffing (het wetgevingsproces). Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om op uw reactie te reageren en u te informeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om op uw reactie te reageren. Uw reactie wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord en u hebben geïnformeerd over het verdere totstandkomingsproces van de vrachtwagenheffing (het wetgevingsproces) worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *