Waar kan ik handelsbelemmeringen melden?

Krijgt u te maken met oneerlijke concurrentie of onredelijke eisen in het buitenland? Dit kunt u melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Melden van handelsbelemmeringen

Ondernemers die zakendoen in het buitenland, krijgen soms te maken met handelsbelemmeringen. U stuit bijvoorbeeld op discriminatie bij een aanbesteding. Of autoriteiten in het buitenland eisen ineens aanvullende documenten bij de invoer van een product. U kunt dan een melding maken bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen

Problemen die het Meldpunt Handelsbelemmeringen niet behandelt

Het Meldpunt Handelsbelemmeringen behandelt géén problemen als:

  • de zaak is onderwerp van een civiele procedure in het betreffende land;
  • het om een klacht over een ander bedrijf gaat;
  • het om een klacht van een consument over een bedrijf gaat;
  • het om een klacht van een consument over de overheid gaat.

Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie binnen EU

Er zijn verschillende manieren om handelsbelemmeringen aan te pakken:

  • De Nederlandse ambassade in het betreffende land kan proberen een oplossing te vinden.
  • Gaat het om ernstige handelsbelemmeringen of belemmeringen die bedrijven uit meerdere EU-lidstaten treffen? Dan komt de Europese Commissie in samenspraak met Nederland en de betroffen bedrijven in actie.
  • Heeft de Europese Unie (EU) een handelsakkoord met het land? Dan kunnen handelsbelemmeringen op de agenda komen van handelscomités tussen de Europese Commissie en het land. Deze comités komen doorgaans 1 keer per jaar bijeen. Vragen over handelsakkoorden kunt u stellen via handelsakkoorden@minbuza.nl.
  • De Europese Commissie kan markttoegangsproblemen in bijeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aan de orde stellen.
  • Het Europese netwerk SOLVIT bemiddelt gratis wanneer een overheidsinstantie in een andere lidstaat de EU-rechten van burgers of bedrijven schendt. Denk hierbij aan een diploma of een beroepskwalificatie die niet wordt erkend. Of problemen met arbeidsrechten of de sociale zekerheid. SOLVIT werkt samen met betrokken nationale instanties om de problemen binnen 10 weken op te lossen.

Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie buiten EU

Maandelijks spreken vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europese bedrijfsleven met de Europese Commissie over handelsbelemmeringen buiten de EU. Samen vormen zij het Adviescomité inzake Markttoegang (MAAC). Sommige MAAC-bijeenkomsten staan in het teken van markttoegangsproblemen in een bepaald land. Ook gaan sommige bijeenkomsten over een bepaalde sectoren.