Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?

Heeft u een klacht over uw hogeschool of universiteit? Bijvoorbeeld over het gedrag van een medewerker of over de dienstverlening? Dan kunt u terecht bij het klachtenloket of ombudsman van de instelling. Bij de examencommissie dient u een klacht in over een examen of tentamen. 

Klacht indienen over gedrag of dienstverlening

Wilt u een klacht indienen over het gedrag van een medewerker van uw onderwijsinstelling? Of over de dienstverlening van uw hogeschool of universiteit? Dan kunt u terecht bij het klachtenloket van uw instelling. De vertrouwenspersoon van de universiteit kan vaak vragen beantwoorden over het indienen van een klacht. In het studentenstatuut leest u ook hoe en wanneer u een klacht kunt indienen. Vaak kan dat alleen binnen een jaar na de gebeurtenis.

Naast een algemene klachtenregeling heeft een instelling soms ook een bijzondere klachtenprocedure. Bijvoorbeeld een regeling bij klachten over ongewenste omgangsvormen. Universiteiten en hogescholen hebben ook een privacyreglement of een klokkenluidersregeling. Op sommige grote universiteiten kunt u met klachten terecht bij een ombudsman. 

Klacht indienen over tentamen of examen

U kunt bij de examencommissie van uw opleiding terecht met een klacht over een tentamen of examen. En met een klacht over vrijstellingen, de samenstelling van het vakkenpakket of een bindend studieadvies. Bent u niet tevreden met het besluit van de examencommissie? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit een beroepschrift indienen. Dit richt u aan het College van Beroep voor de Examens (CBE) van uw instelling.

Het CBE oordeelt over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren. Maar ook over de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten en vrijstellingen. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding en in het studentenstatuut staat informatie over hoe u een beroep kunt indienen.

Klachten indienen over andere beslissingen

Tegen alle andere beslissingen van de universiteit of hogeschool kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen u via het klachtenloket van uw instelling. Meestal gaat het dan over:

  • betaling of het terugkrijgen van collegegeld of andere bijdragen;
  • beslissingen over inschrijving en uitschrijving;
  • ordemaatregelen zoals schorsing na  wangedrag.  

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding en in het studentenstatuut staat hoe u een bezwaar kunt indienen.

Oneens met beslissing na beroep of bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit van uw hogeschool of universiteit over uw beroep of bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij het Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze afdeling oordeelt over bijvoorbeeld:

  • vermindering of vrijstelling van collegegeld of examengeld;
  • inschrijvingseisen en vooropleidingseisen;
  • een uitspraak van het CBE;
  • toelating bachelor- en masteropleiding;
  • examenfraude.

Oneens met klachtafhandeling openbare universiteit

Studeert u aan een openbare universiteit en bent u het oneens met de afhandeling van uw klacht over een gedrag of dienstverlening? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Alle universiteiten in Nederland zijn openbaar, behalve de Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit in Nijmegen. Studeert u aan een niet-openbare universiteit of hogeschool? Dan is er geen mogelijkheid verder iets te ondernemen na de klachtafhandeling.

Klachtenregeling buitenlandse studenten

Voor buitenlandse studenten is een Gedragscode Hoger Onderwijs. Hierin staan afspraken over de omgang van universiteiten en hogescholen met internationale studenten. U kunt een klacht indienen als een instelling zich niet houdt aan de gedragscode. Dit kan pas nadat de interne klachtenprocedure van de instelling is doorlopen. Op de website van Gedragscode Hoger Onderwijs leest u meer over de klachtenregeling voor buitenlandse studenten